Na de beton­stort aan de oost­zij­de zijn ook de voor­be­rei­din­gen voor de eer­ste onder­wa­ter­be­ton­stort aan de west­zij­de in vol­le gang. De nat­te bouw­kuip bij het Aqua­duct Veen­wa­te­ring is begin maart aan de beurt. De graaf­ma­chi­nes zijn daar inmid­dels over de helft van de nat­te ont­gra­ving. Zodra deze ont­gra­ving gereed is, inspec­te­ren dui­kers de nat­te bouw­kuip en wordt de trek­kracht van de aan­ge­brach­te anker­pa­len getest. Ver­vol­gens vindt er een onder­wa­ter­be­ton­stort plaats voor de vloer van de bouwkuip.

Bij een nat­te ont­gra­ving wordt er tij­dens het ont­gra­ven water toe­ge­voegd aan de bouw­kuip, om opbar­sten van de bouw­kuip­bo­dem te voor­ko­men. Na de ont­gra­ving wordt er onder­wa­ter­be­ton gestort. Zodra de vloer is uit­ge­hard, kan het water wor­den weg­ge­pompt en is de vloer klaar. Voor­deel van deze werk­me­tho­de is dat er tij­dens de werk­zaam­he­den geen grond­wa­ter ont­trok­ken hoeft te worden.

Aan de west­zij­de van de N434 pas­sen we behal­ve bij het Aqua­duct ook bij de eer­ste drie bouw­kui­pen van de ontvangstschacht/​tunneltoerit de werk­wij­ze van een nat­te bouw­kuip toe. In totaal gaat er in de vier nat­te bouw­kui­pen 4.300 kuub beton, bij­na 2 olym­pi­sche zwem­ba­den vol.

Vol­gens plan­ning zal bij Aqua­duct Veen­wa­te­ring begin maart 2019 de onder­wa­ter­be­ton­stort plaats­vin­den. Snel daar­na zul­len ook de drie bouw­kui­pen van de ontvangstschacht/​tunneltoerit vol­gen. De omge­ving wordt voor­af geïn­for­meerd over de werkzaamheden.

> Bekijk het film­pje van de onder­wa­ter­be­ton­stort aan de oost­zij­de bij de startschacht.

Lucht­fo­to Aqua­duct Veen­wa­te­ring novem­ber 2018 © Joop van Houdt