Het asfalt is aan­ge­bracht en de belij­ning zit erop. Tijd om na twee weken de Rhijn­hof­weg weer open te stel­len. Ver­keer kan van­af van­avond gebruik­ma­ken van de defi­ni­tie­ve rou­te. De werk­zaam­he­den aan de Rhijn­hof­weg ter hoog­te van de Wil­lem Eint­ho­ven­straat zijn onder­deel van de recon­struc­tie van knoop­punt Lei­den-West. In maart 2019 zal het hui­di­ge trans­fe­ri­um langs de A44 wor­den opge­he­ven. Een paar hon­derd meter ver­der­op rea­li­seert Comol5 een P&R ter­rein. De McDonald’s ver­huisd deze week naar een loca­tie tegen­over de nieu­we P&R: woens­dag 19 decem­ber opent de nieu­we ves­ti­ging haar deu­ren. Tot maart 2019 kan gebruik wor­den gemaakt van het hui­di­ge transferium.