Bij het A44 Trans­fe­ri­um naast aan­slui­ting Lei­den-West heeft de McDonald’s haar spul­len gepakt. Van­daag opent de fast­food­ke­ten haar nieu­we loca­tie vlak­bij de Toren­vliet­brug in Oegst­geest. Ook is gestart met de werk­zaam­he­den voor de aan­leg van het nieu­we P+R ter­rein tegen­over de nieu­we loca­tie van de McDo­nald’s. Graaf­ma­chi­nes zijn bezig met het pro­fi­le­ren van het zand­bed van het ter­rein naast de N206.

In janu­a­ri gaan wij ver­der met het aan­bren­gen van de rio­le­ring en wordt een deel van de weg­fun­de­ring aan­ge­legd. Daar­na kan eind febru­a­ri het asfalt wor­den aan­ge­bracht. De uit­ein­de­lij­ke inrich­ting met de fiet­sen­stal­ling, par­keer­vak­ken en bus­hal­tes vindt vol­gens de plan­ning plaats in week 9, 10 en 11.

Op 17 maart 2019 staat de ope­ning van het nieu­we P+R ter­rein op het pro­gram­ma. Het hui­di­ge trans­fe­ri­um, de fiet­sen­stal­lin­gen en de fiets­klui­zen blij­ven in gebruik tot en met de ope­ning van het nieu­we P+R ter­rein, maar houdt u er wel reke­ning mee dat van­we­ge de bouw­werk­zaam­he­den voor de Rijn­land­Rou­te een deel van het par­keer­ter­rein niet/​moeilijk bereik­baar zal zijn.

Bekijk foto’s van de nieu­we McDonald’s via www.indebuurt.nl