Bin­nen­kort gaat het muse­um Stoom­trein Kat­wijk Lei­den weer open. Bezoe­kers zal het opval­len dat voor de deur een nieuw visi­te­kaart­je staat. Dat is het gevolg van de samen­wer­king tus­sen het muse­um en de RijnlandRoute.

Voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te moesten de Omme­dijk­se­weg en het naast­lig­gen­de fiets­pad wor­den ver­plaatst rich­ting muse­um­ter­rein. In geza­men­lijk over­leg heb­ben we daar­voor met pas­sen en meten een stuk spoor en de water­gang ver­legd, de beplan­ting her­zien en ook een nieuw hek als afscher­ming geplaatst. Dat is nu ach­ter de rug en het ziet er net­jes en fraai uit.

Voor­zit­ter van het muse­um, Pie­ter van der Ham is ook blij met het resul­taat. Op de vraag wan­neer de bezoe­kers weer kun­nen komen, zegt hij: “Op 6 juni is geluk­kig de eer­ste rij­dag weer gepland. Dus laat de bezoe­kers maar komen.” Wel eerst reser­ve­ren: https://stoomtreinkatwijkleiden.nl/