Op de hui­di­ge krui­sing van de Voorschoterweg/​Hoofdstraat met de Duyfraklaan/​Torenvlietslaan komt een roton­de voor het auto­ver­keer, met geschei­den fiets­pa­den. In de toe­kom­sti­ge situ­a­tie rijdt het auto­ver­keer via de roton­de naar de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg Oost, rich­ting de N206. De hui­di­ge Toren­vliet­slaan, het gedeel­te dat haaks staat op de N206, wordt ver­legd rich­ting het wes­ten. Op de boven­staan­de afbeel­ding is te zien hoe de eind­si­tu­a­tie er uit gaat zien.

Fase­ring en planning

De werk­zaam­he­den aan de roton­de wor­den in fases uit­ge­voerd. Bos­ka­lis is inmid­dels gestart met de aan­leg van het zoge­naam­de ‘brand­weer­pad’. Dat is de nieu­we aan­slui­ting van de Toren­vliet­slaan op de Voor­scho­ter­weg. In tegen­stel­ling tot wat de naam sug­ge­reert, wordt dit een open­ba­re weg. Als het brand­weer­pad half juni gereed is, wordt de hui­di­ge ver­bin­ding van de Toren­vliet­slaan naar de Voor­scho­ter­weg afgesloten.

Van­af half juni, gaat Bos­ka­lis voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­voe­ren, zoals het ver­leg­gen van kabels & lei­din­gen en het ver­leg­gen van de slo­ten nabij de krui­sing. Hier­voor wordt het fiets­pad aan bei­de kan­ten van de Voor­scho­ter­weg afge­slo­ten. Fiet­sers en voet­gan­gers wor­den via een bypass aan de noord­zij­de over het par­keer­ter­rein en het Duy­frak­plein omge­leid. De bus­hal­te wordt tij­de­lijk ver­plaatst naar het begin van de Hoofd­straat. De omlei­din­gen wordt met bor­den aan­ge­ge­ven. Auto­mo­bi­lis­ten rij­den in deze peri­o­de nog over de Voorschoterweg.

In augus­tus gaat Bos­ka­lis, na deze voor­be­rei­din­gen, de roton­de aan­leg­gen. Fiets­ver­keer rijdt dan, net als in juni en juli, via de noord­zij­de over het par­keer­ter­rein en het Duy­frak­plein. Auto­ver­keer wordt van­af augus­tus ook langs het werk heen geleid, via een bypass. De bypass voor auto­ver­keer loopt over het par­keer­ter­rein ten noor­den van de Voor­scho­ter­weg. Aan het ein­de van deze peri­o­de moet de Voor­scho­ter­weg 1 dag wor­den afge­slo­ten voor al het ver­keer om de aan­slui­tin­gen te asfal­te­ren. Begin sep­tem­ber volgt de open­stel­ling van de roton­de voor het fiets- en auto­ver­keer in de defi­ni­tie­ve situatie.

Werkterrein en verkeerssituatie tijdens aanleg rotonde

Werk­ter­rein en ver­keers­si­tu­a­tie tij­dens aan­leg rotonde

Hin­der

Omwo­nen­den van de roton­de kun­nen hin­der erva­ren van de bouw­werk­zaam­he­den. De hin­der kan bestaan uit geluids­hin­der, geur­hin­der van bij­voor­beeld het asfalt en de gewij­zig­de ver­keers­i­tu­a­tie tij­dens de bouw­werk­zaam­he­den. Tij­de­lijk zul­len er min­der par­keer­plaat­sen beschik­baar zijn op het par­keer­ter­rein naast de sport­school. Fiets­ver­keer rijdt in deze peri­o­de over het Duy­frak­plein, wees hier bewust van als bewo­ner en fiet­sers, en beperk uw snel­heid als auto­mo­bi­list. Het stre­ven is altijd om de hin­der zoveel moge­lijk te beper­ken. Omwo­nen­den van de roton­de heb­ben een brief over de werk­zaam­he­den ontvangen.

Ver­gun­nin­gen

De ver­gun­nin­gen voor de aan­leg van de roton­de zijn ver­leend en de werk­zaam­he­den zijn afge­stemd met de gemeen­te Kat­wijk. De aan­leg van de roton­de staat los van de tij­de­lij­ke, noor­de­lij­ke, ver­leg­ging van de N206 ir. G. Tjalmaweg.