Het kruis­punt N206/​Voorschoterweg in Val­ken­burg blijft in ieder geval tot eind janu­a­ri 2023 open voor al het ver­keer. Het kruis­punt ver­valt zodra de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost de func­tie van het kruis­punt over­neemt. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land en aan­ne­mer Bos­ka­lis opti­ma­li­seer­den eer­der al de plan­nen voor het werk, zodat het kruis­punt lan­ger open kon blij­ven en de hin­der voor de omge­ving te beperken.

Op dit moment heeft ver­keer van­uit Lei­den naar Valkenburg/’t Duy­frak, behal­ve via het kruis­punt N206/​Voorschoterweg, ook de moge­lijk­heid om na het kruis­punt van­af de tij­de­lij­ke N206 rechts­af te slaan naar de nieu­we roton­de Voorschoterweg/​Torenvlietslaan. Ver­keer uit Valkenburg/’t Duy­frak naar Kat­wijk kan in de tij­de­lij­ke situ­a­tie, behal­ve via het kruis­punt, ook via de roton­de rechts­af de tij­de­lij­ke N206 op rij­den rich­ting Kat­wijk. Deze situ­a­tie komt te ver­val­len zodra Val­ken­burg-Oost in gebruik geno­men wordt.

Tij­de­lij­ke oplossing

De gemeen­te Kat­wijk werkt aan een oplos­sing voor de ont­slui­ting van de Zijlhoek/​De Woerd zodra het kruis­punt defi­ni­tief ver­valt. Dat bete­kent dat het (vracht)verkeer van­uit Zijl­hoek en De Woerd via een ande­re rou­te op door­gaan­de wegen moet komen. Meer infor­ma­tie over de ont­slui­ting van de Zijlhoek/​De Woerd vind je op de web­si­te van de gemeen­te Kat­wijk.