Gaia boort ook de twee­de buis onder het Sport­park Ade­geest in Voor­scho­ten. Dit­maal onder de hoc­key­vel­den van MHC Fores­ca­te. We spre­ken Marijn Kas­te­lein en Ad de Grui­ter over hoc­key en het boren van de onder­lig­gen­de tun­nel­buis, met een beet­je bibber-gevoel.

Die naam, Fores­ca­te, klinkt wel een beet­je gek op zijn Engels uit­ge­spro­ken. Hoe zit dat?

Marijn Kas­te­lein, van­uit de com­mu­ni­ca­tie­com­mis­sie van de hoc­key­club: “Je moet het ook gewoon op zijn Hol­lands uit­spre­ken en dan klinkt het al een beet­je als Voor­scho­ten. De naam Fores­ca­te [foor­es­kaate], stamt uit de vroe­ge mid­del­eeu­wen als naam van het dorp en deze is later ver­bas­terd tot Voor­scho­ten. Ove­ri­gens is er in Voor­scho­ten ook een ten­nis­club met dezelf­de naam, maar die is vol­le­dig onaf­han­ke­lijk.

Hoe lang bestaat Fores­ca­te al?

Ad de Grui­ter, ver­e­ni­gings­ma­na­ger, ant­woordt onmid­del­lijk: “We bestaan al sinds 1962, dus al bij­na 60 jaar. In 1972 ver­huis­den we naar de hui­di­ge loca­tie. In Voor­scho­ten en omge­ving is hoc­key best popu­lair”. Marijn vult aan: “Ja dat klopt, wat Ad zegt. We heb­ben nu ruim 1300 leden en daar­mee beho­ren we tot de gro­te­re hoc­key­clubs van Neder­land. De mees­te hoc­key­ers spe­len in de jeugd­elf­tal­len tot 18 jaar, zoals mijn eigen doch­ter en zoon. Daar­na gaan ze vaak ‘uit het nest’ in een ande­re plaats stu­de­ren, wonen of wer­ken, en dan ver­dwij­nen ze dus soms uit onze ver­e­ni­ging, en soms gaan ze daar hoc­key­en”.

Bang voor het boren?

Ad: “Wel een beet­je, ook al meten jul­lie op heel veel plek­ken tij­dens het boren. We heb­ben hier hoge licht­mas­ten, die staan in fun­de­rin­gen met beton­nen voe­ten diep onder de grond en door de wind zijn ze steeds in bewe­ging. Wat ermee gebeurt tij­dens het boren, en met late­re gevol­gen van het boren en ver­an­de­rin­gen in het water­peil weten we natuur­lijk nog niet. Daar­naast heb ik als ver­e­ni­gings­ma­na­ger ook de zorg over de vel­den, want dat is natuur­lijk óók mijn werk. Onze kunst­gras­vel­den lig­gen strak, laag­je op laag­je, aan­ge­legd. Die onder­grond moet 30 jaar mee­kun­nen en een ver­sto­ring van de onder­grond, door een bij­voor­beeld een ande­re water­stroom, heeft daar invloed op. Dus ik vind het wel span­nend”.

Gaan we door met hockey?

Marijn: “Ja natuur­lijk. We trai­nen inmid­dels weer na het ‘coro­na­tijd­perk’. En na de zomer begin­nen we weer met de com­pe­ti­tie. Hope­lijk gaat alles dan weer een beet­je terug naar het oude. Daar zien we alle­maal naar uit”. Ad voegt eraan toe: “Een actu­eel nieuw­tje is dat we voor het nieu­we sei­zoen een top trai­ner-coach voor Heren 1 heb­ben kun­nen aan­trek­ken: Rob­bert Paul Aal­bregt. Hij heeft zowel heren- als dames­teams, van HC Rot­ter­dam en Amster­dam­sche en op het hoog­ste niveau getraind. We ver­wach­ten dan ook dat de Heren 1 zich in de eer­ste klas­se zal kun­nen hand­ha­ven. Ook de Dames 1 krij­gen een nieu­we coach: Daniel Hul­ken­berg. Ook hij heeft rui­me erva­ring met het trai­nen van seni­o­ren­teams in de eer­ste en twee­de klas­se”.