Van­nacht en mor­gen­nacht is op de A44 afrit Lei­den-West tus­sen 21.00 en 05.00 uur van­uit de rich­ting Amster­dam afge­slo­ten. Ver­keer wordt omge­leid via de (eer­de­re) afrit Oegst­geest, en ver­vol­gens via de Rijn­zicht­weg en de Endegeesterstraatweg.

De afslui­ting is nodig ter voor­be­rei­ding op de ver­bre­ding van de A44. De ver­bre­ding wordt uit­ge­voerd tus­sen Lei­den-West en knoop­punt Omme­dijk, om zo het extra ver­keer van en naar de nieu­we N434 op te van­gen. We bou­wen nu de west­zij­de van de nieu­we via­duc­ten op de A44, wat medio sep­tem­ber klaar moet zijn. De vier rij­stro­ken komen dan aan één kant te lig­gen. Hier­mee ont­staat er ruim­te aan de oost­kant om de bestaan­de via­duc­ten te slo­pen, de A44 aan te pas­sen en de nieu­we via­duc­ten te bou­wen. Nadat de gehe­le infra­struc­tuur aan de oost­zij­de gereed is, leg­gen we in de zomer van 2021 alle rij­ba­nen op de defi­ni­tie­ve plek waar­mee de ver­bre­ding van de A44 is gerealiseerd.