Naar aanleiding van de oproep van de provincie om ideeën in te zenden voor aanvullende (bovenwettelijke) hinderbeperkende maatregelen ten behoeve van de tijdelijke noordelijke verlegging van de Tjalmaweg, zijn 16 ideeën ingediend. Op 9 juli jl. heeft de werkgroep, waarvoor zich 11 deelnemers hadden aangemeld, alle ideeën met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, aannemer Boskalis en de gemeente Katwijk besproken. Hierbij werd onder andere gekeken of de ideeën aan de gestelde toetsingscriteria voldoen. Het was een waardevolle bijeenkomst, waarbij gezamenlijk tot concrete maatregelen is gekomen die verder onderzocht worden in de zomerperiode.

Maatregelen onderzoeken op haalbaarheid

De maatregelen die deze zomer onderzocht worden op haalbaarheid voor wat betreft uitvoerbaarheid, tijd, geld en eventuele risico’s, zijn:

Groen in de Parkstrook

 • Aanleg van een Tiny Forest
 • Aanleg van een speelplek voor oudere jeugd (8-14 jaar)
 • Aanleg van een vaste plantentuin bij Duinzicht
 • Toevoegen van extra elementen/bankjes, creëren ontmoetingsplek
 • Inrichten van een tijdelijke hondenuitlaatplek
 • Verhogen van het aantal en het formaat van terug te planten bomen
 • Upgraden van het definitieve voet- en fietspad t.b.v. minder validen

Noodvoorzieningen O.B.S. De Dubbelburg

 • Realiseren van drie noodlokalen locatie Duyfrak
 • Aanbrengen van een nieuw ventilatiesysteem locatie Valkenhorst
 • Tijdelijk geluidswand dicht bij de school met een buitenspeelplek/patio locatie Valkenhorst
 • Realiseren van een buitenruimte op locatie Valkenhorst in de definitieve situatie

Bereikbaarheid

 • Handhaven van een tijdelijk, vrijliggend fietspad parallel aan de tijdelijke N206
 • Realiseren fietsbruggetje nabij Botenpad voor een omleidingsroute voor fietsers
 • Inzetten van verkeersregelaars of plaatsen van een tijdelijk verkeerslicht op de Hoofdstraat (t.b.v. veiligheid fietsers)
 • Inrichten van een omleidingsroute voor fietsers via de Rhijnhofweg

Geluid

 • Aanbrengen van stil asfalt op de tijdelijke N206
Ideeën die niet verder worden onderzocht

Een aantal van de ideeën die zijn ingediend wordt elders opgepakt of past niet binnen de eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde randvoorwaarden. In sommige gevallen komt dit omdat Boskalis de maatregelen al heeft toegezegd uit te voeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het zoveel mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden overdag (slechts bij uitzondering vinden werkzaamheden ’s nachts plaats). In andere gevallen komt dit omdat de ideeën bijvoorbeeld niet in de planning passen, zoals een herinrichting van straten om ze fietsvriendelijker te maken. Of omdat ze geen raakvlak hebben met de tijdelijke N206 en/of definitieve situatie in de Parkstrook, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid voor stages. Al staat Boskalis voor het laatstgenoemde idee wel open. De indieners van de ideeën die niet verder worden onderzocht, zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Hoe verder?

Begin september komt de werkgroep weer bij elkaar voor een terugkoppeling van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Er wordt dan besproken welke maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het beschikbare budget, dat mogelijk dwingt tot het maken van keuzes. Naar verwachting stelt de provincie het definitieve pakket aanvullende hinderbeperkende maatregel(en) eind september vast.

Meer informatie

Meer informatie over het participatietraject voor de aanvullende hinderbeperkende maatregelen is te vinden op de pagina Participatie aanvullende maatregelen. Alle ingediende ideeën zijn terug te vinden onderaan deze pagina.