Naar aan­lei­ding van de oproep van de pro­vin­cie om idee­ën in te zen­den voor aan­vul­len­de (boven­wet­te­lij­ke) hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len ten behoe­ve van de tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg, zijn 16 idee­ën inge­diend. Op 9 juli jl. heeft de werk­groep, waar­voor zich 11 deel­ne­mers had­den aan­ge­meld, alle idee­ën met ver­te­gen­woor­di­gers van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, aan­ne­mer Bos­ka­lis en de gemeen­te Kat­wijk bespro­ken. Hier­bij werd onder ande­re geke­ken of de idee­ën aan de gestel­de toet­sings­cri­te­ria vol­doen. Het was een waar­de­vol­le bij­een­komst, waar­bij geza­men­lijk tot con­cre­te maat­re­ge­len is geko­men die ver­der onder­zocht wor­den in de zomerperiode.

Maat­re­ge­len onder­zoe­ken op haalbaarheid

De maat­re­ge­len die deze zomer onder­zocht wor­den op haal­baar­heid voor wat betreft uit­voer­baar­heid, tijd, geld en even­tu­e­le risico’s, zijn:

Groen in de Parkstrook

 • Aan­leg van een Tiny Forest
 • Aan­leg van een speel­plek voor oude­re jeugd (8-14 jaar)
 • Aan­leg van een vas­te plan­ten­tuin bij Duinzicht
 • Toe­voe­gen van extra elementen/​bankjes, cre­ë­ren ontmoetingsplek
 • Inrich­ten van een tij­de­lij­ke hondenuitlaatplek
 • Ver­ho­gen van het aan­tal en het for­maat van terug te plan­ten bomen
 • Upgra­den van het defi­ni­tie­ve voet- en fiets­pad t.b.v. min­der validen

Nood­voor­zie­nin­gen O.B.S. De Dubbelburg

 • Rea­li­se­ren van drie nood­lo­ka­len loca­tie Duyfrak
 • Aan­bren­gen van een nieuw ven­ti­la­tie­sys­teem loca­tie Valkenhorst
 • Tij­de­lijk geluids­wand dicht bij de school met een buitenspeelplek/​patio loca­tie Valkenhorst
 • Rea­li­se­ren van een bui­ten­ruim­te op loca­tie Val­ken­horst in de defi­ni­tie­ve situatie

Bereik­baar­heid

 • Hand­ha­ven van een tij­de­lijk, vrij­lig­gend fiets­pad paral­lel aan de tij­de­lij­ke N206
 • Rea­li­se­ren fiets­brug­ge­tje nabij Boten­pad voor een omlei­dings­rou­te voor fietsers
 • Inzet­ten van ver­keers­re­ge­laars of plaat­sen van een tij­de­lijk ver­keers­licht op de Hoofd­straat (t.b.v. vei­lig­heid fietsers)
 • Inrich­ten van een omlei­dings­rou­te voor fiet­sers via de Rhijnhofweg

Geluid

 • Aan­bren­gen van stil asfalt op de tij­de­lij­ke N206
Idee­ën die niet ver­der wor­den onderzocht

Een aan­tal van de idee­ën die zijn inge­diend wordt elders opge­pakt of past niet bin­nen de eer­der door Gede­pu­teer­de Sta­ten vast­ge­stel­de rand­voor­waar­den. In som­mi­ge geval­len komt dit omdat Bos­ka­lis de maat­re­ge­len al heeft toe­ge­zegd uit te voe­ren. Dit geldt bij­voor­beeld voor het zoveel moge­lijk uit­voe­ren van de werk­zaam­he­den over­dag (slechts bij uit­zon­de­ring vin­den werk­zaam­he­den ’s nachts plaats). In ande­re geval­len komt dit omdat de idee­ën bij­voor­beeld niet in de plan­ning pas­sen, zoals een her­in­rich­ting van stra­ten om ze fiets­vrien­de­lij­ker te maken. Of omdat ze geen raak­vlak heb­ben met de tij­de­lij­ke N206 en/​of defi­ni­tie­ve situ­a­tie in de Park­strook, zoals bij­voor­beeld de moge­lijk­heid voor sta­ges. Al staat Bos­ka­lis voor het laatst­ge­noem­de idee wel open. De indie­ners van de idee­ën die niet ver­der wor­den onder­zocht, zijn hier­van op de hoog­te gebracht.

Hoe ver­der?

Begin sep­tem­ber komt de werk­groep weer bij elkaar voor een terug­kop­pe­ling van de resul­ta­ten van het haal­baar­heids­on­der­zoek. Er wordt dan bespro­ken wel­ke maat­re­ge­len daad­wer­ke­lijk uit­ge­voerd zul­len wor­den. Daar­bij wordt ook reke­ning gehou­den met het beschik­ba­re bud­get, dat moge­lijk dwingt tot het maken van keu­zes. Naar ver­wach­ting stelt de pro­vin­cie het defi­ni­tie­ve pak­ket aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maatregel(en) eind sep­tem­ber vast.

Meer infor­ma­tie

Meer infor­ma­tie over het par­ti­ci­pa­tie­tra­ject voor de aan­vul­len­de hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len is te vin­den op de pagi­na Par­ti­ci­pa­tie aan­vul­len­de maat­re­ge­len. Alle inge­dien­de idee­ën zijn terug te vin­den onder­aan deze pagina.