Een bij­zon­de­re vracht: de der­tien groot­ste en zwaar­ste onder­de­len van de tun­nel­boor­ma­chi­ne zijn gear­ri­veerd in de haven van Schie­dam. Per bin­nen­vaart­schip wer­den deze van de Duit­se haven Kehl naar Neder­land ver­scheept. In de Hea­vy Lift Ter­mi­nal van Mam­moet zijn de indruk­wek­ken­de onder­de­len van onder meer het boor­schild en de aan­drij­ver van het schip gelost. Bin­nen­kort trans­por­te­ren we de onder­de­len over de weg naar het werk­ter­rein van Comol5 nabij Vliet­land en de A4, waar­na de tun­nel­boor­ma­chi­ne kan wor­den opge­bouwd in de start­schacht. Begin juli star­ten we met boren.