De pro­vin­cie vraagt pro­fes­si­o­nals om de onder­door­gang Toren­vliet­brug te ver­fraai­en. In samen­wer­king met de gemeen­te Oegst­geest schrijft de pro­vin­cie een open­ba­re prijs­vraag ‘Wand­kunst onder­door­gang Toren­vliet­brug Oegst­geest’ uit om een door­lo­pen­de kunst­toe­pas­sing te ontwerpen.

De onder­door­gang wordt daar­mee voor voet­gan­gers, fiet­sers en auto­mo­bi­lis­ten een aan­trek­ke­lij­ke en ver­ras­sen­de omge­ving. De pro­vin­cie is van plan het win­nen­de plan mee te nemen bij de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjalmaweg.

Waar­om een prijsvraag?

De Toren­vliet­brug ligt over de Oude Rijn in 2 gemeen­ten: de oostoe­ver in Oegst­geest en de west­oe­ver in Kat­wijk. Het maai­veld onder bei­de oevers wordt bij de werk­zaam­he­den aan de Tjal­ma­weg opnieuw inge­richt en voor publiek toe­gan­ke­lijk gemaakt. De pro­vin­cie wil de Rijn­oe­vers beleef­baar en bereik­baar maken en als aan­trek­ke­lijk ver­blijfs­ge­bied inrich­ten. De prijs­vraag betreft kunst op een nieu­we ver­ti­ca­le wand langs een nieuw voet­pad onder de Toren­vliet­brug aan de zij­de van Oegst­geest. Voor de Kat­wijk­se oever wordt een onder­door­gang met een talud gerealiseerd.

Ten­toon­stel­ling

De pro­vin­cie is voor­ne­mens om samen met de gemeen­te Oegst­geest eind 2019 een ten­toon­stel­ling te orga­ni­se­ren, waar de gel­di­ge inzen­din­gen wor­den gepre­sen­teerd. Bezoe­kers van de ten­toon­stel­ling kun­nen reac­ties geven, die wor­den mee­ge­no­men in de defi­ni­tie­ve beslis­sing van de jury.

Pro­ce­du­re

De prijs­vraag staat open voor pro­fes­si­o­ne­le ruim­te­lij­ke ont­wer­pers, zoals archi­tec­ten, indu­stri­eel ont­wer­pers, kun­ste­naars, civiel tech­ni­ci enzo­voort. Geïn­te­res­seer­den in deel­na­me kun­nen een port­fo­lio inzen­den. De jury selec­teert 4 inzen­ders om deel te nemen aan de prijsvraag.

Jury

De inzen­din­gen wor­den beoor­deeld door een jury onder voor­zit­ter­schap van Jan Nieu­wen­huis, wet­hou­der gemeen­te Oegstgeest.

Meer infor­ma­tie prijsvraag

Meer infor­ma­tie over de prijs­vraag, het regle­ment, de vak­ju­ry en het mee­doen vindt u op de web­si­te van Archi­tec­tuur Lokaal.