Van­af maan­dag 4 maart is de fiets­tun­nel Hof­weg onder de A4 afge­slo­ten. Naar ver­wach­ting duren de werk­zaam­he­den tot najaar 2019.

De werk­zaam­he­den

Eerst start Gas­unie met het ver­wij­de­ren van de oude gas­lei­ding bij de Hof­vliet­weg. Van­af dat moment is de fiets­tun­nel onder de A4 afge­slo­ten. Het werk van Gas­unie duurt naar ver­wach­ting 5 weken, aan­slui­tend start Comol5 met de werk­zaam­he­den voor de nieu­we fiets­tun­nel. Hier­voor wordt een deel van de oude fiets­tun­nel gesloopt en wordt het eer­ste deel van de nieu­we fiets­tun­nel gebouwd. De werk­zaam­he­den van Comol5 nemen cir­ca zes maan­den in beslag. In 2020 wordt de fiets­tun­nel nog­maals 6 maan­den afge­slo­ten voor de bouw van het twee­de deel van de fietstunnel.

Omlei­ding

Omlei­dings­rou­te is via de Vrouwenweg/​N206 of, afhan­ke­lijk van waar men van­daan komt of naar toe moet, het via­duct over de A4 bij de Knip­laan. Let op, omdat tus­sen 4 febru­a­ri en 29 maart ook de Vliet­weg is afge­slo­ten voor door­gaand (fiets)verkeer, moe­ten fiet­sers uit Zoe­ter­wou­de van­af de Vrou­wen­weg hun weg ver­vol­gen via de N206 en de N447 rich­ting Voor­scho­ten (en vice versa).