De provincie vraagt vergunning aan voor de kap van bomen langs de N206 Tjalmaweg in Katwijk voor de aanleg van de toekomstige rotonde bij de Voorschoterweg/ Verlengde Duyfraklaan en de aanleg van de doorfietsroute en wandelpad (in de parkstrook) langs de N206. Deze werkzaamheden worden meegenomen bij de aanpassing van de N206 ir. G. Tjalmaweg in het kader van de RijnlandRoute. De compensatie van de bomen is onderdeel van het bomencompensatieplan, dat de provincie in overleg met gemeente Katwijk heeft opgesteld. De bomenkap wordt gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen en struiken langs de weg en bij taluds.

Er worden 19 bomen gekapt. Naast 13 vergunningsplichtige bomen, moeten er voor de genoemde werkzaamheden 6 bomen worden gekapt die niet kapvergunningsplichtig zijn.

De provincie heeft voor deze bomenkap op 29 januari jl. een aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente, inclusief kaarten met de locaties van de te kappen bomen. Voor de behandeling van de vergunningaanvraag, het inzien van stukken en het indienen van bezwaren, gaat u naar de website van de gemeente Katwijk.

Op dit moment is de uitvoeringswijze van de aannemer voor de aanleg van de RijnlandRoute nog niet bekend. Het is daarom niet uit te sluiten dat extra bomen gekapt moeten worden. De aannemer zal hier dan zelf een vergunning voor aanvragen. Dit geldt ook voor eventuele te kappen bomen in verband met de verlegging van kabels en leidingen.

Bomenkap en vergunningen

Voor de bomenkap die nodig is voor de aanpassing van de N206 ir. G. Tjalmaweg heeft de gemeente Katwijk in december 2018 vergunning verleend. De bomenkap wordt vanaf 2019 uitgevoerd, rekening houdend met broedactiviteiten van vogels.

Bomencompensatie

Om de bomenkap te compenseren, heeft de provincie in overleg met de gemeente Katwijk een bomencompensatieplan opgesteld. In dit plan staan de landschappelijke inpassing van de weg en verhoging van de kwaliteit van het groen centraal. In totaal plant de provincie 460 nieuwe bomen aan. Verder worden de taluds tegen de geluidschermen en bij de viaducten over de Tjalmaweg deels beplant met bloesemdragende struiken en ingezaaid met bloemrijk gras. Langs de wanden bij de verdiepte ligging van de weg en tegen de geluidschermen worden ruim 25.000 klim- en hangplanten geplant met als doel de weg en schermen zo groen als mogelijk in te passen. Lees het bomencompensatieplan voor de gemeente Katwijk.

In het bomencompensatieplan Tjalmaweg Katwijk staan naast een kapinventarisatie ook de locaties voor de nieuwe aanplant, inclusief aantallen en soorten bomen en struiken.