De pro­vin­cie vraagt ver­gun­ning aan voor de kap van bomen langs de N206 Tjal­ma­weg in Kat­wijk voor de aan­leg van de toe­kom­sti­ge roton­de bij de Voorschoterweg/​ Ver­leng­de Duy­fra­klaan en de aan­leg van de snel­fiets­rou­te en wan­del­pad (in de park­strook) langs de N206. Deze werk­zaam­he­den wor­den mee­ge­no­men bij de aan­pas­sing van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg in het kader van de Rijn­land­Rou­te. De com­pen­sa­tie van de bomen is onder­deel van het bomen­com­pen­sa­tie­plan, dat de pro­vin­cie in over­leg met gemeen­te Kat­wijk heeft opge­steld. De bomen­kap wordt gecom­pen­seerd door de aan­plant van nieu­we bomen en strui­ken langs de weg en bij taluds.

Er wor­den 19 bomen gekapt. Naast 13 ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen, moe­ten er voor de genoem­de werk­zaam­he­den 6 bomen wor­den gekapt die niet kap­ver­gun­nings­plich­tig zijn.

De pro­vin­cie heeft voor deze bomen­kap op 29 janu­a­ri jl. een aan­vraag voor de omge­vings­ver­gun­ning inge­diend bij de gemeen­te, inclu­sief kaar­ten met de loca­ties van de te kap­pen bomen. Voor de behan­de­ling van de ver­gun­ning­aan­vraag, het inzien van stuk­ken en het indie­nen van bezwa­ren, gaat u naar de web­si­te van de gemeen­te Katwijk.

Op dit moment is de uit­voe­rings­wij­ze van de aan­ne­mer voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te nog niet bekend. Het is daar­om niet uit te slui­ten dat extra bomen gekapt moe­ten wor­den. De aan­ne­mer zal hier dan zelf een ver­gun­ning voor aan­vra­gen. Dit geldt ook voor even­tu­e­le te kap­pen bomen in ver­band met de ver­leg­ging van kabels en leidingen.

Bomen­kap en vergunningen

Voor de bomen­kap die nodig is voor de aan­pas­sing van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg heeft de gemeen­te Kat­wijk in decem­ber 2018 ver­gun­ning ver­leend. De bomen­kap wordt van­af 2019 uit­ge­voerd, reke­ning hou­dend met broed­ac­ti­vi­tei­ten van vogels.

Bomen­com­pen­sa­tie

Om de bomen­kap te com­pen­se­ren, heeft de pro­vin­cie in over­leg met de gemeen­te Kat­wijk een bomen­com­pen­sa­tie­plan opge­steld. In dit plan staan de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de weg en ver­ho­ging van de kwa­li­teit van het groen cen­traal. In totaal plant de pro­vin­cie 460 nieu­we bomen aan. Ver­der wor­den de taluds tegen de geluid­scher­men en bij de via­duc­ten over de Tjal­ma­weg deels beplant met bloe­sem­dra­gen­de strui­ken en inge­zaaid met bloem­rijk gras. Langs de wan­den bij de ver­diep­te lig­ging van de weg en tegen de geluid­scher­men wor­den ruim 25.000 klim- en hang­plan­ten geplant met als doel de weg en scher­men zo groen als moge­lijk in te pas­sen. Lees het bomen­com­pen­sa­tie­plan voor de gemeen­te Katwijk.

In het bomen­com­pen­sa­tie­plan Tjal­ma­weg Kat­wijk staan naast een kapin­ven­ta­ri­sa­tie ook de loca­ties voor de nieu­we aan­plant, inclu­sief aan­tal­len en soor­ten bomen en struiken.