Van­af maan­dag 4 febru­a­ri rijdt het ver­keer op de Omme­dijk­se­weg drie weken langs een weg­ver­smal­ling tus­sen het via­duct onder de A44 en het Smal­spoor­mu­se­um. De weg­ver­smal­ling is nodig om fiet­sers de ruim­te te geven om te pas­se­ren, ter­wijl Comol5 het hui­di­ge fiets­pad ver­plaatst en op haar defi­ni­tie­ve plek neer­legt. De ver­smal­ling gaat in op maan­dag 4 febru­a­ri om 7.00 uur en zal op vrij­dag 22 febru­a­ri rond 17.00 uur weer wor­den opge­he­ven. Fiet­sers kun­nen naar ver­wach­ting van­af 25 maart weer gebruik­ma­ken van het ver­leg­de fietspad.

Tij­de­lij­ke afslui­ting Ommedijkseweg

Later dit jaar zal de Omme­dijk­se­weg op het­zelf­de gedeel­te tus­sen 22 maart 20.00 uur en 25 maart 6.00 uur wor­den afge­slo­ten. Dat bete­kent dat ook oprit 9 van de A44 rich­ting Den Haag niet bereik­baar is.