Op dit moment wor­den de eer­ste diep­wan­den gemaakt voor de start­schacht. Een belang­rij­ke mijl­paal, want de start­schacht is de plek waar­van­daan de tun­nel­boor­ma­chi­ne vol­gend jaar start met het boren van de tunnel.

Voor de diep­wan­den wor­den sleu­ven in de grond gegra­ven van ruim 30 meter diep. Tij­dens het gra­ven wordt er steun­vloei­stof in de sleuf gepompt, ben­to­niet. Dit zorgt ervoor dat de sleuf niet ‘instort’. Wan­neer de sleuf op diep­te is, wordt de sta­len wape­nings­korf erin gehe­sen en wordt het beton gestort. Dat gebeurt met een lan­ge buis die onder­aan begint met stor­ten. Tege­lij­ker­tijd wordt de ben­to­niet van boven­af weer afge­voerd. Zo ont­staat er een in de grond gevorm­de beton­nen wand.

De diep­wand­gra­ver aan het werk


Afge­gra­ven grond wordt afgevoerd

Inhij­sen van de wapeningskorf

Inhij­sen wapeningskorf

Tes­ten van het beton

Stor­ten van het beton