Tij­dens de week­en­den van 6/​7/​8 en 13/​14/​15 april heeft Rijks­wa­ter­staat afslui­tin­gen gepland op de A44 op het deel tus­sen Den Deijl Was­se­naar en Lei­den. Om de over­last zoveel moge­lijk te beper­ken, zal Comol5 tij­dens deze week­en­den ook werk­zaam­he­den uit­voe­ren. Op deze manier wordt het aan­tal afslui­tin­gen van de A44 beperkt. Voor infor­ma­tie voor het weg­ver­keer kijk op www.vananaarbeter.nl

Week­end 6/​7/​8 april – Afslui­ting A44 rich­ting Den Haag
Op 6 april van­af 21.00 uur tot en met maan­dag­och­tend 9 april 05.00 uur is de A44 rich­ting Den Haag afge­slo­ten op het deel tus­sen Lei­den en Den Deijl Was­se­naar. Naast geplan­de werk­zaam­he­den van Rijks­wa­ter­staat, voert Comol5 de vol­gen­de werk­zaam­he­den uit:
o Ver­nieu­wen boven­ste laag asfalt op de A44 op het deel Lei­den-Wes­t/­Cor­pus tot de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting Omme­dijk. In de nacht van vrij­dag op zater­dag van­af 03.00 uur tot zater­dag­mid­dag 16.00 uur wordt de oude laag weg­ge­freesd, op zon­dag over­dag wordt het nieu­we asfalt aan­ge­bracht en zon­dag­mid­dag en in de avond wordt de mar­ke­ring aangebracht.
o Kappen/​versnipperen bomen A44 mid­den­berm op het deel van de voet­gan­gers­brug in Was­se­naar tot de op-/af­rit voor bouw­ver­keer (thv toe­kom­sti­ge knoop­punt Omme­dijk) op vrij­dag 6 april van­af 21.00 uur tot 06.00 uur de vol­gen­de och­tend. Dit werk wordt in de avond/​nacht uit­ge­voerd omdat op de A44 rich­ting Amster­dam 1 rij­strook moet wor­den afge­slo­ten. Daar­naast wor­den op deze avond/​nacht de 3 bomen op de Omme­dijk­se­weg die tegen de vang­rail staan gekapt, ter hoog­te van Auto­demon­ta­ge De Graaf.
o Her­stel­len van de vang­rail ter hoog­te van de op-/af­rit voor bouw­ver­keer (toe­kom­stig knoop­punt Omme­dijk) op zater­dag 6 april over­dag. Tijd­stip van uit­voe­ring is afhan­ke­lijk van voort­gang van ande­re werkzaamheden.

Week­end 13/​14/​15 april – Afslui­ting A44 rich­ting Amsterdam
Op 13 april van­af 21.00 uur tot en met maan­dag­och­tend 16 april 05.00 uur is de A44 rich­ting Amster­dam afge­slo­ten op het deel tus­sen Den Deijl Was­se­naar en Lei­den. Naast geplan­de werk­zaam­he­den van Rijks­wa­ter­staat, voert Comol5 de vol­gen­de werk­zaam­he­den uit:
o Ver­nieu­wen boven­ste laag asfalt op de A44 op het deel van­af de toe­kom­sti­ge aan­slui­ting Omme­dijk tot aan Lei­den-Wes­t/­Cor­pus. Van­af vrij­dag­avond 23.00u tot 02.00 uur wordt de boven­ste laag weg­ge­freesd. Op zater­dag­och­tend van 07.00u tot 12.00 uur wordt het nieu­we asfalt aan­ge­bracht en van zater­dag­avond 21.00u tot zon­dag­och­tend 08.00 uur wordt de mar­ke­ring aangebracht.
o Het kap­pen en ver­snip­pe­ren van de bomen op de A44 rich­ting Amster­dam bij afrit 9 (Lei­den-Zuid) op zater­dag 14 april van 07.00 tot 17.00 uur.
o Het kap­pen en ver­snip­pe­ren van de bomen bij afrit 8 (Lei­den West) op de A44 rich­ting Amster­dam op zater­dag 14 april van 07.00 tot 17.00 uur.