Op zater­dag 7 april wor­den er voor de bouw van de brug over de Oude Rijn dam­wan­den aan­ge­bracht. Rijks­wa­ter­staat heeft voor dat week­end een afslui­ting van de A44 gepland staan, en Comol5 zal van deze afslui­ting gebruik maken om de dam­wan­den aan te bren­gen voor de sloop van het zui­de­lij­ke land­hoofd van de voor­ma­li­ge bus­brug. Deze dam­wan­den kun­nen van­we­ge vei­lig­heids­oog­punt alleen wor­den aan­ge­bracht wan­neer er geen ver­keer rijdt op de A44, en door deze werk­zaam­he­den te com­bi­ne­ren met een bestaan­de afslui­ting is er geen extra over­last voor het verkeer.

Er wordt gewerkt van 08.00 tot 16.00 uur en tij­dens de werk­zaam­he­den wor­den de fiet­sers over de par­keer­vak­ken onder het via­duct geleid. Het is dan tij­de­lijk niet moge­lijk om onder het via­duct te parkeren.