Door de coron­a­maat­re­ge­len kan de infor­ma­tie­ruim­te in de bouw­keet van Bos­ka­lis tot nader order niet wor­den gebruikt voor het weke­lijk­se inloopspreek­uur. Daar­om orga­ni­seert Bos­ka­lis van­af 3 maart iede­re woens­dag­mid­dag tus­sen 13.00 uur en 15.00 uur een weke­lijks digi­taal spreekuur.

Tij­dens dit spreek­uur kunt u onli­ne met het omge­vings­team van Bos­ka­lis in gesprek gaan, via een video­ge­sprek (Teams).

Afspraak maken vooraf

Wij vra­gen u om voor­af een afspraak met Bos­ka­lis te maken voor een tijd­stip tus­sen 13.00 uur en 15.00 uur en daar­bij aan te geven welk onder­werp u wilt bespreken.

U maakt uw afspraak per mail (digitaalspreekuurn206@​boskalis.​com) of tele­fo­nisch (06 – 5007 2022), en krijgt ver­vol­gens een lin­kje voor het video­ge­sprek (Teams) toegestuurd.

Los van dit spreek­uur kunt u uiter­aard ook op de gebrui­ke­lij­ke wij­zen con­tact opne­men met Boskalis.