Het zal je niet ont­gaan zijn, vori­ge week dins­dag moest helaas de tij­de­lij­ke Tjal­ma­weg in de avond en nacht wor­den afge­slo­ten om spoed­werk­zaam­he­den aan het weg­dek uit te voe­ren. We von­den dit erg ver­ve­lend voor de weg­ge­brui­kers, juist tij­dens de avond­spits. Bos­ka­lis heeft de scha­de aan het weg­dek inmid­dels her­steld en met­een ande­re asfal­tre­pa­ra­ties uit­ge­voerd. De komen­de dagen wor­den de res­te­ren­de dam­wan­den ter hoog­te van Duin­zicht uit­ge­trok­ken. Bos­ka­lis reser­veert de moge­lijk­heid van een avond/​nacht van woens­dag 14 op don­der­dag 15 decem­ber om her­stel­werk­zaam­he­den te kun­nen uit­voe­ren aan de Tjal­ma­weg, mocht dat nodig zijn.