De N206 ir. G. Tjal­ma­weg is moge­lijk afge­slo­ten van woens­dag 14 decem­ber 20:00 uur tot don­der­dag 15 decem­ber 06:00 uur, tus­sen de aan­slui­ting N441 en de A44 (Lei­den-West). De komen­de peri­o­de wor­den de res­te­ren­de tij­de­lij­ke dam­wan­den langs de bouw­kuip ter hoog­te van Duin­zicht uit­ge­trok­ken. Bos­ka­lis reser­veert de moge­lijk­heid van deze avond/​nachtafsluiting om direct en met min­der ver­keers­hin­der her­stel­werk­zaam­he­den aan de Tjal­ma­weg te kun­nen uit­voe­ren, mocht dat nodig zijn. Of Bos­ka­lis hier­van gebruik maakt, wordt in de loop van woens­dag 14 decem­ber dui­de­lijk en dan rond 12.00 uur gecom­mu­ni­ceerd. Het uit­tril­len van de dam­wan­den is naar ver­wach­ting medio decem­ber afgerond.

Eer­de­re reparatie

Vori­ge week heeft Bos­ka­lis Neder­land her­stel­werk­zaam­he­den aan het asfalt uit­ge­voerd. Tij­dens de werk­zaam­he­den over­dag, op dins­dag 29 novem­ber, ont­stond er dus­da­ni­ge scha­de aan het weg­dek (asfalt) van de rij­baan rich­ting Lei­den, dat tij­dens een spoed­af­slui­ting het asfalt is her­steld. Hier­na zijn de werk­me­tho­diek en werk­volg­or­de aan­ge­past om het uit­tril­len van de dam­wan­den te her­vat­ten. Zo werkt de aan­ne­mer nu met een stel­ling met een ande­re fre­quen­tie. Ook wor­den de werk­zaam­he­den zorg­vul­dig gemonitord.

Moge­lij­ke avond-/nacht­af­slui­ting woens­dag 14 decem­ber t/​m don­der­dag 15 decem­ber 2022

De Tjal­ma­weg is (moge­lijk) tij­dens de avond en nacht afge­slo­ten voor auto­ver­keer tus­sen de aan­slui­ting N441 en knoop­punt Lei­den-West (t.h.v. Wil­lem Eint­ho­ven­straat). Daar­bij wordt opge­merkt dat auto­ver­keer van­af de krui­sing N206/​ Voor­scho­ter­weg de N206 rich­ting Lei­den op kan draai­en. Dit geldt dus niet voor ver­keer van­uit Lei­den; afslag N206 Voor­scho­ter­weg is afge­slo­ten. Fiet­sers en voet­gan­gers kun­nen indien de afslui­ting door­gaat, gewoon de Toren­vliet­brug over­ste­ken tij­dens de werkzaamheden.

Of Bos­ka­lis Neder­land gebruik maakt van de avond- en nacht­af­slui­ting (en de omlei­ding) wordt woens­dag 14 decem­ber rond 12.00 uur gecommuniceerd.

Omlei­ding

Auto­ver­keer wordt in geval van een afslui­ting omge­leid mid­dels bebor­ding over de A44, afslag 6 Noord­wijk, N444, N206 en vice ver­sa. Ook van­af N206 Lei­den-West wordt het ver­keer terug geleid naar de A44 rich­ting Amster­dam (via de Oude Rhijn­hof­weg /​ McDo­nalds). Ver­keer van­af de Voor­scho­ter­weg rich­ting Lei­den kan de N206 op draai­en. Omge­keerd kan dan niet; ver­keer van­af de N206 Lei­den wordt omge­leid t.h.v. de Oude Rhijn­hof­weg /​ McDo­nalds.

Omleiding N206
Hin­der omgeving

De werk­zaam­he­den - die moge­lijk wor­den uit­ge­voerd - vin­den plaats ach­ter het tij­de­lij­ke geluid­scherm van de N206, maar kun­nen hoor­baar en voel­baar zijn. Ook bouw­ver­lich­ting van o.a. een asfalt­frees, een asfalt­ma­chi­ne, een wals, een vracht­wa­gen en een mobie­le hydrau­li­sche kraan kan zicht­baar zijn in de omge­ving. We pro­be­ren uiter­aard de hin­der tot een mini­mum te beperken.

Bus­sen Arriva

Tij­dens de moge­lij­ke avond­af­slui­ting rij­den bus­sen van Arri­va door de dorps­kern van Val­ken­burg en niet over de tij­de­lij­ke N206. De bus­hal­te op de Tjal­ma­weg komt dan tij­de­lijk te ver­val­len. Tij­dens de eer­ste dien­sten op woens­dag­och­tend (van­af 05:00 uur) rij­den de bus­sen van Arri­va weer regu­lier over de Tjal­ma­weg. De bus­hal­te is dan weer toegankelijk.