Upda­te: De Tjal­ma­weg is van­af 30-11 weer geopend.

De Tjal­ma­weg is per direct in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten tus­sen de aan­slui­ting N441 en de A44 (Lei­den-West). Aan­ne­mer Bos­ka­lis voert dan een spoed­re­pa­ra­tie uit aan het weg­dek van de tij­de­lij­ke N206 (rij­strook rich­ting Lei­den). Het ver­keer wordt omge­leid mid­dels bor­den en ver­keers­re­ge­laars. Hulp­dien­sten kun­nen de werk­zaam­he­den pas­se­ren. De bus­sen van Arri­va moe­ten omrij­den. Het ver­keer kan naar ver­wach­ting uiter­lijk mor­gen­och­tend weer over de Tjal­ma­weg rijden.

Omlei­ding

Auto­ver­keer wordt omge­leid over de A44, afslag 6 Noord­wijk, N444, N206 en visa ver­sa. Ook van­af N206 Lei­den-West wordt het ver­keer terug geleid naar de A44 rich­ting Amster­dam (via de Oude Rhijn­hof­weg /​ McDo­nalds). Ver­keer van­af de Voor­scho­ter­weg rich­ting Lei­den kan de N206 op draai­en. Omge­keerd kan dan niet; ver­keer van­af de N206 Lei­den wordt omge­leid t.h.v. de Oude Rhijn­hof­weg /​ McDo­nalds.

Omleiding N206
Oor­zaak spoedreparatie

Van­mid­dag is tij­dens werk­zaam­he­den aan de Tjal­ma­weg (uit­trek­ken van dam­wan­den) scha­de ont­staan aan het weg­dek (rij­strook rich­ting Lei­den). Om die reden heeft aan­ne­mer Bos­ka­lis direct de snel­heid ver­laagd naar 30 km per uur, in bei­de richtingen.
De wegin­spec­teur van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft de situ­a­tie beoor­deeld en beslo­ten dat de Tjal­ma­weg per direct (± 16.30 uur) afge­slo­ten moet worden.^Tijdens deze afslui­ting her­stelt aan­ne­mer Bos­ka­lis zo snel als moge­lijk de scha­de aan het weg­dek. Het ver­keer kan naar ver­wach­ting uiter­lijk mor­gen­och­tend weer over de Tjal­ma­weg rijden.