Afge­lo­pen maan­dag en dins­dag leg­de Bos­ka­lis 32 lig­gers - met een totaal­ge­wicht van 200 ton - in de bestaan­de (oude) Toren­vliet­brug, over de bas­cu­le­kel­der en de Oude Rijn. De lig­gers kwa­men op de plaats van het ver­wij­der­de brug­dek (het val) van de oude Toren­vliet­brug. Het dek van de brug wordt nu ver­der opge­bouwd (de ruim­te tus­sen de lig­gers vol­stor­ten met beton), en als laat­ste geas­fal­teerd. De (nu vas­te, niet beweeg­ba­re) brug krijgt ook groot onder­houd en een meta­mor­fo­se, zodat bei­de brug­gen straks dezelf­de uit­stra­ling krijgen.

Lig­gers over bas­cu­le­kel­der en Oude Rijn

Er zijn 16 lig­gers (zoge­he­ten T-lig­gers) met een leng­te van bij­na 9 meter over de bas­cu­le­kel­der gelegd. In deze bas­cu­le­kel­der bevond zich het vroe­ge­re con­tra­ge­wicht van het beweeg­ba­re brug­dek (val). Over het gedeel­te over de Oude Rijn (de door­vaart) wer­den 16 T-lig­gers met een leng­te van ruim 15 meter inge­he­sen. Bij het werk werd gebruik gemaakt van een 60 ton en een 100 ton zwa­re telekraan.

Ver­wij­de­ren brugdek

Begin juli werd het ver­keer van de bestaan­de brug naar de nieu­we Toren­vliet­brug geleid. Ver­vol­gens ver­wij­der­de Bos­ka­lis het 7,5 ton wegen­de brug­dek (het val) van de bestaan­de Toren­vliet­brug. Van deze werk­zaam­he­den is ook een time­lap­se gemaakt.

Bei­de brug­gen, de recen­te­lijk in gebruik geno­men nieu­we Toren­vliet­brug en de gere­no­veer­de bestaan­de Toren­vliet­brug, zijn naar ver­wach­ting komend voor­jaar gereed en in gebruik.