Een belang­rij­ke mijl­paal, afge­lo­pen zater­dag, bij de Toren­vliet­brug. Toen zijn name­lijk de laat­ste lig­gers van de nieu­we Toren­vliet­brug gelegd, boven de Oude Rijn. In de ver­diep­te lig­ging gaat het werk ook gestaag door. Deze week gaan we de bekis­ting van de zui­de­lij­ke wand van de onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost afma­ken, zodat hier beton gestort kan worden.

Ver­der is de omge­ving­s­te­le­foon van­daag en mor­gen (1-2 maart) tij­de­lijk bui­ten gebruik. Voor vra­gen en mel­din­gen kun je de Bou­w­app gebrui­ken of een mail stu­ren naar onze mail­box: tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl.

In ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len vindt het spreek­uur op woens­dag nog steeds digi­taal plaats. Meer infor­ma­tie hier­over vind je in een eer­der bericht. Van­af 9 maart is het weer moge­lijk om woens­dag­mid­dag naar de bouw­keet te komen, dan is het spreek­uur vrij toegankelijk.