We zijn al een flink eind op weg met het plan­ten van groen langs de A44! In novem­ber zijn we gestart bij de afslag Lei­den-West en sinds­dien wer­ken we rich­ting het nieu­we knoop­punt Omme­dijk. Onder ande­re langs de geluids­scher­men en in de taluds wordt een geva­ri­eerd assor­ti­ment in de grond gezet met onder ande­re eiken, elzen, haze­laars, ber­ken en mei­doorns. Naast bomen en strui­ken wor­den er ‘boom­vor­mers’ aan­ge­plant. Dat zijn plan­ten die in een struik­vorm wor­den aan­ge­plant, maar kun­nen door­groei­en tot bomen als ze vol­doen­de tijd en ruim­te krij­gen. Dit geheel groeit straks uit tot aan­trek­ke­lij­ke groen­stro­ken voor onder ande­re vogels en insec­ten. In totaal gaat het om zo’n 10.000 bomen, 20.000 strui­ken en 30.000 haag­plan­ten die in ver­schil­len­de fases de grond in gaan.

Tot en met maart gaan we nog ver­der met de aan­plant. Onder ande­re langs de A44, maar ook bij het Bui­zerd­bos en nabij de A4/​Hofvlietweg. In de zomer volgt de beplan­ting langs de ver­diep­te lig­ging en in het najaar wordt de draad weer opge­pakt aan de kant van de A44 rond­om knoop­punt Omme­dijk met onder meer het eco­duct en de faunapassage.

Meer infor­ma­tie over de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing en de soor­ten flo­ra die langs de Rijn­land­Rou­te wor­den geplant vind je op de pagi­na flo­ra.