Een mijl­paal in het werk aan de Toren­vliet­brug: zater­dag is het laat­ste veld met 11 lig­gers van de nieu­we Toren­vliet­brug gelegd, boven de Oude Rijn. De laat­ste van de - in totaal 88 - beton­nen lig­gers wer­den door een 700 ton zwa­re kraan inge­he­sen, van­af het reeds geleg­de veld aan de zij­de van Oegstgeest. 

Gede­pu­teer­de Fre­de­rik Zeven­ber­gen van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en wet­hou­der Rien Nagte­gaal van de gemeen­te Kat­wijk waren bij deze mijl­paal aan­we­zig, op uit­no­di­ging van pro­ject­di­rec­teur van Bos­ka­lis, Geri de Bijl. Gede­pu­teer­de Zeven­ber­gen: “Door dit mooie stuk­je tech­niek ver­vul­len we de uit­da­gen­de aan­leg van de nieu­we Toren­vliet­brug. Een bij­zon­der woord van dank gaat uit naar een ieder die hier heel betrok­ken bij is geweest en dit pro­ject heeft laten sla­gen!

Alge­meen direc­teur van Bos­ka­lis, Peter van der Lin­de was aan­we­zig en is tevre­den over de voort­gang. Van der Lin­de: “Door de beperk­te ruim­te is het plaat­sen van de lig­gers een uit­da­gen­de puz­zel. Een kraan plaat­sen op een pas gelegd brug­dek doen we niet vaak. Wij zijn er trots op dat het goed gelukt is.

Afbou­wen Torenvlietbrug

Nu alle lig­gers op hun plek lig­gen, kan de nieu­we Toren­vliet­brug wor­den afge­bouwd en geas­fal­teerd. Vol­gens plan­ning rijdt het ver­keer in bei­de rich­tin­gen in de herfst over de nieu­we brug. Daar­na wordt de hui­di­ge brug aan­ge­pakt. Deze onder­gaat groot onder­houd en een meta­mor­fo­se, zodat de hui­di­ge brug dezelf­de uit­stra­ling krijgt als de nieu­we brug. Naar ver­wach­ting zijn in het voor­jaar van 2023 bei­de brug­gen klaar zodat het ver­keer er over­heen kan rijden.

Wet­hou­der Rien Nagte­gaal: “Het is echt indruk­wek­kend om met je neus op het werk te staan bij dit immen­se pro­ject in onze gemeen­te. Waar je eerst voor­al in een enor­me bouw­put keek, zie je nu steeds meer het eind­re­sul­taat ont­staan. We zijn er nog niet, maar het is mooi dat de toe­kom­sti­ge situ­a­tie steeds meer zicht­baar wordt.

88 lig­gers, ver­deeld over 8 velden

Voor de hele nieu­we brug, met een leng­te van cir­ca 210 meter, zijn in totaal 88 lig­gers gelegd, ver­deeld over 8 vel­den. De lig­gers, met een gewicht tus­sen de 38 en 56 ton per stuk, zijn onge­veer ander­hal­ve meter breed en vari­ë­ren in leng­te van 17 meter tot 27 meter.