In deze bouwup­da­te lees je weer wel­ke werk­zaam­he­den er de komen­de 2 weken plaats­vin­den. De afge­lo­pen week zijn we gestart met het aan­leg­gen van de folie in de ver­diep­te lig­ging. Deze week stor­ten we de laat­ste onder­slag­bal­ken voor de Toren­vliet­brug. Dat en meer lees je in deze bouwup­da­te. Via de Bou­w­App kun je de werk­zaam­he­den van Bos­ka­lis vol­gen, maar ook con­tact opne­men met de aan­ne­mer

De aan­ko­men­de weken wordt regel­ma­tig op diver­se loca­ties gewerkt op zater­da­gen. Over het alge­meen zijn dit klein­scha­li­ge acti­vi­tei­ten die naar ver­wach­ting geen hin­der veroorzaken.