Van­af dins­dag 7 decem­ber is de Robert Boy­le­weg twee weken afge­slo­ten. Fiet­sers vol­gen een omlei­dings­rou­te via de Wassenaarseweg. 

Voet­gan­gers heb­ben wel door­gang, via een afge­zet deel wor­den zij langs de werk­zaam­he­den geleid. De eer­ste paar dagen staan er ver­keers­re­ge­laars. We voe­ren dan werk­zaam­he­den uit aan de bestra­ting en de rio­le­ring. Naar ver­wach­ting zijn de werk­zaam­he­den dins­dag 21 decem­ber gereed.