Er is weer veel werk ver­zet de afge­lo­pen weken. Bekijk hier de vier­de bouwup­da­te met foto’s van de werk­zaam­he­den aan de Rijn­land­Rou­te bij knoop­punt Hof­vliet, de ver­diep­te lig­ging N434 en de beton­stort voor de pij­lers bij Brug Oude Rijn.

Foto­gra­fie: Vin­cent Basler

Knoop­punt Hofvliet/​verbreding A4 2540 hei­pa­len zijn er nodig voor een ste­vi­ge fun­de­ring van de fly-overs bij knoop­punt Hof­vliet en de instal­la­tie voor de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Inmid­dels zit­ten de eer­ste hei­pa­len in de grond. De komen­de tien weken wer­ken we ver­der aan de rea­li­sa­tie van dit ‘palen­ma­tras’. Ook voe­ren we in de peri­o­de van sep­tem­ber tot en met decem­ber werk­zaam­he­den uit bij de A4, zodat het ver­keer nog dit jaar gebruik kan maken van het ver­bre­de deel N14-Vlietland.

Uit­gra­ven ont­vangst­schacht en ver­diep­te lig­ging. Voor de bouw van de ont­vangst­schacht en de ver­diep­te lig­ging wer­ken we met meer­de­re bouw­kui­pen. Het aan­bren­gen van de anker­pa­len is op enke­le plek­ken afge­rond, zodat we daar al kon­den star­ten met het ont­gra­ven van de bouwkuipen.

 Anker­pa­len ver­diep­te lig­ging. Op ande­re delen van de ver­diep­te lig­ging wor­den de komen­de peri­o­de anker­pa­len aan­ge­bracht. Anker­pa­len zijn nodig om te voor­ko­men dat de vloer van de ont­vangst­schacht en de ver­diep­te lig­ging omhoog komt door de opwaart­se druk van het grond­wa­ter. Voor deze palen wordt eerst een man­tel­buis de grond inge­trild waar ver­vol­gens beton in wordt gestort.

Beton­stort pij­lers Brug Oude Rijn. Voor de ver­bre­ding van de A44 wordt het bestaan­de weg­dek uit­ge­breid van 2×2 naar 2×4 rij­stro­ken. Bij Brug Oude Rijn is de afge­lo­pen weken beton gestort voor de pij­lers en land­hoof­den die het nieu­we weg­dek onder­steu­nen. Er wor­den 2 land­hoof­den gebouwd en 9 pij­lers, waar­van 2 op het water. Woens­dag 29 en don­der­dag 30 augus­tus wor­den de eer­ste lig­gers geplaatst. Medio 2019 is de brug over de Oude Rijn klaar.

Plaat­sen lig­gers brug Oude Rijn. Bekijk hier de gehe­le foto­se­rie en het film­pje