Een spec­ta­cu­lai­re hijs­klus van­daag bij de Brug Oude Rijn. De eer­ste lig­gers die nodig zijn voor de ver­bre­ding van de A44 zijn suc­ces­vol geplaatst. Samen met de water- en land­hoof­den vor­men de lig­gers een ste­vi­ge brug­con­struc­tie boven het water van de Oude Rijn. Twee mega­kra­nen van Mam­moet, een 400- en 700-ton­ner, waren nodig om de klus te klaren.

Het inhij­sen van de lig­gers is een com­plexe ope­ra­tie. De zwaar­ste lig­ger weegt zo’n 40.000 kilo per stuk en is 20,5 meter lang. Van­uit de fabriek van de fir­ma Haits­ma in Fries­land wor­den de lig­gers naar het bouw­ter­rein aan de Rhijn­hof­weg gebracht en ver­vol­gens met uiter­ste pre­ci­sie geplaatst. De in totaal 190 lig­gers wor­den de komen­de maan­den gefa­seerd aangebracht.

Het plaat­sen van de lig­gers is niet alleen een indruk­wek­ken­de gebeur­te­nis, maar het is ook een logis­tie­ke uit­da­ging. Een van de groot­ste kra­nen die via de weg ver­voerd kan wor­den is op loca­tie opge­bouwd. De 700-ton­ner is zo groot dat er drie vracht­wa­gens nodig zijn om bal­last­ge­wich­ten en kraan­on­der­de­len te ver­voe­ren. Ook is met de inzet van de vaar­weg­be­heer­ders een vei­li­ge door­gang voor het vaar­ver­keer gewaarborgd.

Klik op onder­staan­de foto´s voor een vergroting.
Foto­gra­fie: Frank van der Burg