Het werk aan de ver­diep­te lig­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg is begon­nen en duurt tot uiter­lijk eind 2022. Het bou­wen van een pro­ject van deze omvang gaat soms gepaard met geluid en tril­lin­gen. We moni­to­ren dat zorg­vul­dig en pas­sen hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len toe. In dit bericht lees je er meer over.

Wer­ken bin­nen de nor­men van tril­lin­gen en geluid

Wij wer­ken tij­dens de uit­voe­ring bin­nen de gestel­de nor­men voor tril­lin­gen en geluid. Voor het moni­to­ren daar­van wordt gebruik gemaakt van een moni­to­rings­sys­teem, waar­bij op 5 loca­ties langs het pro­ject con­ti­nu metin­gen wor­den ver­richt. Dit moni­to­rings­sys­teem waar­schuwt direct als er over­schrij­din­gen van de gestel­de nor­men zijn. Bij struc­tu­re­le over­schrij­din­gen wordt er direct actie ondernomen.

Hin­der­be­per­king

Aan­ne­mer Bos­ka­lis doet er alles aan om de hin­der te beper­ken voor de omge­ving, zoals het gro­ten­deels druk­ken van dam­wan­den in plaats van tril­len en het laten rij­den van het bouw­ver­keer door de bouw­kuip. Daar­naast is er een aan­vul­lend pak­ket hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len toe­ge­past. In eer­de­re bericht­ge­ving op de web­si­te is hier ook aan­dacht aan besteed.

Blijf op de hoog­te via onze kanalen

Wij doen ons best om werk­zaam­he­den die merk­baar zijn voor bewo­ners, bedrij­ven, weg­ge­brui­kers of fiet­sers van te voren aan te kon­di­gen. Door onze berich­ten te vol­gen op de web­si­te, soci­al media en de Bou­w­App blijf je op de hoog­te van werk­zaam­he­den of omlei­din­gen. Daar­naast kun je ook bij Bos­ka­lis terecht voor een per­soon­lijk gesprek en zijn er klankbordgroepen.

Vra­gen of meldingen?

Heb je vra­gen over de werk­zaam­he­den of wil je een mel­ding doen? Neem dan recht­streeks con­tact op met aan­ne­mer Bos­ka­lis. Dat kan per mail, Bou­w­App en per tele­foon (tij­dens kantooruren).