Op 19 maart star­ten de eer­ste werk­zaam­he­den voor de start­schacht nabij de A4, de plek waar­van­daan de tun­nel­boor­ma­chi­ne vol­gend jaar start met het boren van de tun­nel voor de N434. De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit het aan­bren­gen van diep­wan­den, dam­wan­den en anker­pa­len, het uit­gra­ven van de bouw­kuip en het aan­bren­gen van beton voor onder meer de vloeren.

Glo­ba­le plan­ning bouw start­schacht en toe­rit 2018
19 maart – eind april  Aan­bren­gen diep­wan­den startschacht
Van­af eind maart  Aan­bren­gen zand­pak­ket boortunnel
Eind maart – medio mei  Aan­bren­gen dam­wan­den toe­rit en startschacht
Medio april  – augus­tus  Aan­bren­gen ankerpalen
Juni – okto­ber   Ont­gra­ven start­schacht en toerit
Van­af okto­ber    Diver­se betonwerken

Wat merkt de omge­ving hiervan?
Het aan­bren­gen van diep­wan­den is een geluids­ar­me en tril­lings­ar­me metho­de. Het aan­bren­gen van de anker­pa­len en de dam­wan­den kan in de direc­te omge­ving hoor­baar zijn. Tot en met komend najaar rijdt het bouw­ver­keer via de Hof­vliet­weg en de Riet­pol­der­weg. Daar­na wordt de spe­ci­aal aan­ge­leg­de op- en afrit voor bouw­ver­keer op de A4 in gebruik geno­men, ter hoog­te van het voor­ma­li­ge tank­sta­ti­on op de Hof­vliet­weg. Van­af dan rijdt het regu­lie­re bouw­ver­keer van­af de A4 direct het bouw­ter­rein op. De bouw­weg kruist de Hof­vliet­weg via een onge­lijk­vloer­se krui­sing, waar­bij het regu­lie­re bouw­ver­keer boven­langs rijdt. Spe­ci­a­le trans­por­ten, die van­we­ge hun groot­te en/​of leng­te niet via de onge­lijk­vloer­se krui­sing kun­nen rij­den, wor­den onder bege­lei­ding van ver­keers­re­ge­laars gelijk­vloers over de krui­sing met de Hof­vliet­weg geleid.

Plaat­sen bouw­keet en informatiecentrum
Van­af maart wor­den de bouw­ke­ten en het infor­ma­tie­cen­trum op het ter­rein in de start­zo­ne geplaatst en inge­richt. De rea­li­sa­tie en inge­bruik­na­me van de ver­schil­len­de keten gebeurt gefa­seerd en loopt naar ver­wach­ting door tot na de zomer.

Door­kijk werkzaamheden
Nadat de start­schacht is gemaakt, wordt van­af voor­jaar 2019 de tun­nel­boor­ma­chi­ne aan­ge­voerd en opge­bouwd. Van­af juni 2019 start de tun­nel­boor­ma­chi­ne met het boren van de eer­ste tun­nel­buis. Over deze werk­zaam­he­den wor­den bewo­ners en onder­ne­mers in de direc­te omge­ving op kor­te ter­mijn nader geïnformeerd.


Diep­wan­den

De start­schacht wordt voor het groot­ste deel gemaakt met diep­wan­den, dat zijn wan­den die in de grond wor­den aan­ge­bracht tot een diep­te van zo´n 30 meter. Om de diep­wan­den te maken, gra­ven we sleu­ven van zo´n 7 meter breed, 1,20 meter dik en 30 meter diep. Om te voor­ko­men dat de sleuf instort tij­dens het gra­ven wordt er een spe­ci­a­le vloei­stof, ben­to­niet, in de sleuf gepompt. Wan­neer de sleuf op diep­te is, dan wordt de sta­len wape­ning erin gehe­sen en wordt er van onder­af beton gestort. De ben­to­niet wordt van boven­af weg gepompt en zo ont­staat er een in de grond gevorm­de beton­nen wand.

Dam­wan­den, anker­pa­len en ontgraven
De bouw­kuip voor de toe­rit en een klein deel van de start­schacht wordt gemaakt met dam­wan­den, die in de grond wor­den aan­ge­bracht. Omdat de dam­wan­den rela­tief ver van de bestaan­de bebou­wing wor­den aan­ge­bracht, is ervoor geko­zen om de dam­wan­den in te tril­len in de onder­grond waar­door er min­der geluids­over­last is. Om te voor­ko­men dat de vloer van de start­schacht omhoog komt door de opwaart­se druk van het grond­wa­ter, wor­den er ter plaat­se van de start­schacht anker­pa­len in de grond aan­ge­bracht. Voor deze palen wordt eerst een man­tel­buis de grond inge­trild waar ver­vol­gens beton in wordt gestort. Nadat de anker­pa­len zijn aan­ge­bracht, wordt gestart met het ont­gra­ven van de bouw­kuip en het maken van de vloe­ren van de start­schacht en de toerit.

De direc­te omge­ving heeft over de start van deze werk­zaam­he­den een infor­ma­tie­brief ontvangen.