Van­af maan­dag 9 april wor­den er voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd voor de bouw van het geluids­scherm langs de A44 bij de Ste­vens­hof. De werk­zaam­he­den bestaan onder ande­re uit de aan­leg van een bouw­weg tus­sen de A44 en de Hade­wy­ch­laan, het aan­bren­gen van een zand­pak­ket voor het ver­be­te­ren van de onder­grond, het dem­pen van een gedeel­te van de water­gang en het ver­plaat­sen van een deel van de bestaan­de grond­wal. Het gaat om het deel tus­sen het Marie van Eijs­den­pad tot aan het bedrij­ven­ter­rein West­wal, die een stuk­je rich­ting A44 wordt ver­legd zodat er ruim­te ont­staat om het nieu­we scherm te bouwen.

Het zand­pak­ket dat wordt aan­ge­bracht om de grond te ver­be­te­ren moet zo´n 2 maan­den blij­ven lig­gen. Van­af maan­dag 4 juli kan de bouw van het geluids­scherm van start gaan. Tegen die tijd ont­vangt de direc­te omge­ving hier­over nade­re informatie.

De werk­zaam­he­den en transportroute
De exac­te rou­te van de zand­trans­por­ten voor de aan­leg van de bouw­weg en het aan­bren­gen van het zand­pak­ket  is op het moment van schrij­ven nog niet bekend. Dit wordt eind maart/​begin april ken­baar gemaakt op deze web­si­te. Bij de aan­leg van de bouw­weg wordt een graaf­ma­chi­ne inge­zet die de boven­grond ‘opzij zet’. Daar­na wordt zand en een laag puin­gra­nu­laat aan­ge­bracht. De ver­wach­ting is dat de aan­leg van de bouw­weg ca 2 weken duurt. Als de bouw­weg gereed is rij­den hier de vracht­wa­gens met zand over­heen. Bij de vracht­wa­gens die ach­ter­uit rij­den, zal een piep­sig­naal hoor­baar zijn. Deze werk­zaam­he­den duren ca 4 weken. Bij het ver­plaat­sen van de grond­wal rich­ting de A44 wordt een graaf­ma­chi­ne inge­zet. Deze werk­zaam­he­den duren ca. 2 weken. De regu­lie­re werk­tij­den zijn op maan­dag t/​m vrij­dag tus­sen 07.00-16.00 uur met een uit­loop naar 19.00 uur en op zaterdag.