Bos­ka­lis past bij de bouw van de HOV-bus­baan, naast via­duct Val­ken­burg-West, de duur­za­me beton­soort Geo­po­ly­meer toe. Geo­po­ly­meer­be­ton is een cir­cu­lai­re beton­soort met dezelf­de eigen­schap­pen als regu­lier beton. Het mili­eu­be­las­ten­de cement is ver­van­gen voor een mix van onder ande­re hoog­oven­slak­ken, een rest­pro­duct uit de staal­in­du­strie. De grond­stof­fen zand en grind maken plaats voor secun­dair toe­slag­ma­te­ri­aal, gewon­nen uit asfalt.

In 2021 won Bos­ka­lis Neder­land op het pro­ject “De Nieu­we Ver­bin­ding N69” de Beton­prijs in de cate­go­rie Duur­za­me bouw, mede door de toe­pas­sing van Geo­po­ly­meer­be­ton. De toe­pas­sing bij het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg is een seri­eu­ze uit­brei­ding van deze toepassing.

Bos­ka­lis Neder­land heeft het stre­ven om in 2050 vol­le­dig cir­cu­lair te bou­wen. Wil je meer infor­ma­tie over Geo­p­ly­meer­be­ton? Lees het arti­kel op de web­si­te van Bos­ka­lis.