Als alles vol­gens plan­ning ver­loopt, kan van­af zon­dag 12 maart de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg deels in gebruik geno­men wor­den. Op die dag rijdt het ver­keer van­af 06.00 uur over de zui­de­lij­ke rij­baan van de nieu­we Tjal­ma­weg, in twee rich­tin­gen. Dit bete­kent dat de tij­de­lij­ke N206 van­af dat moment niet meer nodig is voor het ver­keer en bui­ten gebruik gesteld wordt. Voor­af­gaand aan de open­stel­ling van de zui­de­lij­ke rij­baan van de nieu­we Tjal­ma­weg, is de N206 van zater­dag­avond 11 tot zon­dag­och­tend 12 maart afge­slo­ten i.v.m. werkzaamheden.

Nacht­af­slui­ting en moge­lij­ke hinder

In ver­band met werk­zaam­he­den is van zater­dag­avond 11 maart 19.00 uur tot zon­dag­och­tend 12 maart 06.00 uur de Tjal­ma­weg afge­slo­ten, tus­sen de aan­slui­ting Lei­den-West (A44) en de aan­slui­ting met de N441/​Wassenaarseweg. Ver­keer wordt omge­leid via de gebrui­ke­lij­ke omlei­dings­rou­tes. Omwo­nen­den kun­nen deze avond en nacht moge­lijk geluid-, tril­ling- en licht­hin­der onder­vin­den van de werk­zaam­he­den. Wij doen ons uiter­ste best om de over­last tot een mini­mum te beperken.

Wat ver­an­dert er voor weggebruikers?

Van­af zon­dag 12 maart 06.00 uur rijdt het ver­keer in twee rich­ting over de zui­de­lij­ke rij­baan van de nieu­we Tjal­ma­weg. De snel­heid blijft 50 km/​u, net als op de tij­de­lij­ke N206.

De onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen Val­ken­burg-Oost en Val­ken­burg-West (inclu­sief de toe- en afrit­ten) zijn dan nog niet in gebruik. Omdat de tij­de­lij­ke N206 bui­ten gebruik wordt gesteld, ver­valt tij­de­lijk de ver­bin­ding tus­sen de N206 en de roton­de Torenvlietslaan/​Voorschoterweg. Het kruis­punt N206/​Voorschoterweg voor­ziet - in de peri­o­de tot aan de vol­le­di­ge open­stel­ling van de nieu­we Tjal­ma­weg - in de ont­slui­ting van en naar Valkenburg.

Wat ver­an­dert er voor rei­zi­gers met het OV?

Met het bui­ten gebruik stel­len van de tij­de­lij­ke N206 per 12 maart ver­valt ook de bus­hal­te langs de tij­de­lij­ke N206. De nieu­we bus­hal­tes bij via­duct Val­ken­burg-Oost zijn dan nog niet in gebruik. Om in de tus­sen­lig­gen­de peri­o­de de bus­rei­zi­ger tege­moet te komen, wordt er tij­dens de spits op werk­da­gen (tus­sen 06.30 - 09.30 uur en tus­sen 16.30 - 18.30 uur) een pen­del­bus­je ingezet.

Het pen­del­bus­je rijdt tus­sen de bus­hal­tes Hoofd­straat (roton­de bij Fit­ness Ener­giek, Val­ken­burg) en het Trans­fe­ri­um P&R (tegen­over de McDo­nalds, Oude Rhijn­hof­weg, Oegst­geest) het vol­gen­de rondje:

  • Bus­hal­te Hoofd­straat, Val­ken­burg ZH
  • Trans­fe­ri­um P&R, Oegstgeest
  • Bus­hal­te Bio Sci­en­ce Park-west, Oegstgeest
  • Bus­hal­te Hoofd­straat, Val­ken­burg ZH

Het pen­del­bus­je wordt aan­vul­lend inge­zet naast de hui­di­ge bus­lijn 38 van Arri­va, door Valkenburg.

Wan­neer wordt de gehe­le N206 ir. G. Tjal­ma­weg in gebruik genomen?

Wij ver­wach­ten bin­nen­kort bekend te maken wan­neer de gehe­le nieu­we Tjal­ma­weg (in bei­de rich­tin­gen, 2 rij­stro­ken per rich­ting) in gebruik kan wor­den geno­men. Er moe­ten nog diver­se werk­zaam­he­den plaats­vin­den de komen­de peri­o­de. Volg hier­voor de weke­lijk­se bouwup­da­tes op de web­si­te en de Bou­w­App van Boskalis.