Om de RijnlandRoute te kunnen bouwen moeten bomen gekapt worden. De provincie en aannemerscombinatie Comol5 doorlopen hiervoor de benodigde procedures. In dit artikel leest u meer over de vergunningaanvragen voor de bomenkap voor het eerste projectonderdeel van de RijnlandRoute (de bouw van de N434 en de aanpassingen aan de A4 en de A44).

Bomencompensatie

Gelijktijdig met de vergunningaanvragen stelt de provincie bomencompensatieplannen op voor het planten van nieuwe bomen. Per gemeente wordt een compensatieplan gemaakt, in overleg met de betreffende gemeente. Het onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan en de Tracébesluiten A4 en A44 met het bijbehorende landschapsplan vormen de basis voor het herplanten van bomen.

Leiden

Voor de kap van bomen in de gemeente Leiden heeft de provincie een vergunning aangevraagd. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft de gemeente op 11 april 2017 het ontwerpbesluit genomen. Dit ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 april 2017 tot en met 1 juni 2017 ter inzage bij de gemeente Leiden en zijn ook digitaal in te zien op de website van de gemeente Leiden. Hier vindt u ook informatie over het vergunningsproces. Het bomencompensatieplan van Leiden vindt u ook in de bijlage van dit nieuwsbericht.

Wassenaar

Voor de kap van bomen in de gemeente Wassenaar heeft de provincie een vergunning aangevraagd. Het bomencompensatieplan voor Wassenaar sluit aan bij de projectverkenning voor de droge en natte verbinding Horst en Voorde. De gemeente Wassenaar heeft de vergunningaanvraag in behandeling en neemt naar verwachting nog in april 2017 het ontwerpbesluit. Dit ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vervolgens 6 weken ter inzage op het gemeentekantoor. De publicatie is te vinden in de gemeenterubriek van de Wassenaarse Krant. Het bomencompensatieplan voor Wassenaar vindt u ook in de bijlage van dit nieuwsbericht.

Leidschendam-Voorburg

Voor de bomen die gekapt moeten worden in Leidschendam-Voorburg is de Wet Natuurbescherming (voormalige Boswet) van toepassing. Volgens deze wet hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden bij de gemeente maar wordt volstaan met een melding bij het bevoegd gezag.
De Gasunie heeft begin dit jaar de bomen gekapt ter voorbereiding op de verleggingen van gasleidingen in de Oostvlietpolder en aan de oostkant van Vlietland. Samen met de Gasunie, de gemeente Leidschendam-Voorburg en Staatsbosbeheer werkt de provincie aan een gezamenlijk compensatieplan voor de bomen die worden herplant.

Katwijk

Voor de bomen die in Katwijk (voor het eerste projectonderdeel van de RijnlandRoute) moeten worden gekapt bij de Ommedijkseweg en Voorschoterweg heeft de gemeente het definitief besluit voor de kapvergunning op 23 maart jl. genomen. Na bekendmaking van dit besluit, kunnen belanghebbenden binnen zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De te kappen bomen worden volgens de voorschriften in de vergunning gecompenseerd.

Oegstgeest

Voor de bomen die gekapt moeten worden in Oegstgeest is de Wet Natuurbescherming (voormalige Boswet) van toepassing. Volgens deze wet hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden bij de gemeente. De aannemerscombinatie Comol5 doet hiervoor een melding bij het bevoegd gezag, en maakt een compensatieplan.

Overige vergunningen

De aannemer van de RijnlandRoute van het eerste projectonderdeel, Comol5, verzorgt vanaf medio 2017 de overige benodigde vergunningaanvragen of meldingen. Hiervoor worden in overleg met de gemeenten of andere bevoegd gezagen de geldende procedures gevolgd. Voor informatie over vergunningen verwijzen wij naar de gemeentelijke websites.