Om de Rijn­land­Rou­te te kun­nen bou­wen moe­ten bomen gekapt wor­den. De pro­vin­cie en aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5 door­lo­pen hier­voor de beno­dig­de pro­ce­du­res. In dit arti­kel leest u meer over de ver­gun­ning­aan­vra­gen voor de bomen­kap voor het eer­ste pro­ject­on­der­deel van de Rijn­land­Rou­te (de bouw van de N434 en de aan­pas­sin­gen aan de A4 en de A44).

Bomen­com­pen­sa­tie

Gelijk­tij­dig met de ver­gun­ning­aan­vra­gen stelt de pro­vin­cie bomen­com­pen­sa­tie­plan­nen op voor het plan­ten van nieu­we bomen. Per gemeen­te wordt een com­pen­sa­tie­plan gemaakt, in over­leg met de betref­fen­de gemeen­te. Het onher­roe­pe­lijk Pro­vin­ci­aal Inpas­sings­plan en de Tra­cé­be­slui­ten A4 en A44 met het bij­be­ho­ren­de land­schaps­plan vor­men de basis voor het her­plan­ten van bomen.

Lei­den

Voor de kap van bomen in de gemeen­te Lei­den heeft de pro­vin­cie een ver­gun­ning aan­ge­vraagd. Naar aan­lei­ding van deze aan­vraag heeft de gemeen­te op 11 april 2017 het ont­werp­be­sluit geno­men. Dit ont­werp­be­sluit en de bij­be­ho­ren­de stuk­ken lig­gen van­af 21 april 2017 tot en met 1 juni 2017 ter inza­ge bij de gemeen­te Lei­den en zijn ook digi­taal in te zien op de web­si­te van de gemeen­te Lei­den. Hier vindt u ook infor­ma­tie over het ver­gun­nings­pro­ces. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan van Lei­den vindt u ook in de bij­la­ge van dit nieuwsbericht.

Was­se­naar

Voor de kap van bomen in de gemeen­te Was­se­naar heeft de pro­vin­cie een ver­gun­ning aan­ge­vraagd. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan voor Was­se­naar sluit aan bij de pro­ject­ver­ken­ning voor de dro­ge en nat­te ver­bin­ding Horst en Voor­de. De gemeen­te Was­se­naar heeft de ver­gun­ning­aan­vraag in behan­de­ling en neemt naar ver­wach­ting nog in april 2017 het ont­werp­be­sluit. Dit ont­werp­be­sluit en de bij­be­ho­ren­de stuk­ken lig­gen ver­vol­gens 6 weken ter inza­ge op het gemeen­te­kan­toor. De publi­ca­tie is te vin­den in de gemeen­te­ru­briek van de Was­se­naar­se Krant. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan voor Was­se­naar vindt u ook in de bij­la­ge van dit nieuwsbericht.

Leid­schen­dam-Voor­burg

Voor de bomen die gekapt moe­ten wor­den in Leid­schen­dam-Voor­burg is de Wet Natuur­be­scher­ming (voor­ma­li­ge Bos­wet) van toe­pas­sing. Vol­gens deze wet hoeft er geen ver­gun­ning aan­ge­vraagd te wor­den bij de gemeen­te maar wordt vol­staan met een mel­ding bij het bevoegd gezag.
De Gas­unie heeft begin dit jaar de bomen gekapt ter voor­be­rei­ding op de ver­leg­gin­gen van gas­lei­din­gen in de Oost­vliet­pol­der en aan de oost­kant van Vliet­land. Samen met de Gas­unie, de gemeen­te Leid­schen­dam-Voor­burg en Staats­bos­be­heer werkt de pro­vin­cie aan een geza­men­lijk com­pen­sa­tie­plan voor de bomen die wor­den herplant.

Kat­wijk

Voor de bomen die in Kat­wijk (voor het eer­ste pro­ject­on­der­deel van de Rijn­land­Rou­te) moe­ten wor­den gekapt bij de Omme­dijk­se­weg en Voor­scho­ter­weg heeft de gemeen­te het defi­ni­tief besluit voor de kap­ver­gun­ning op 23 maart jl. geno­men. Na bekend­ma­king van dit besluit, kun­nen belang­heb­ben­den bin­nen zes weken beroep instel­len bij de Afde­ling bestuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te. De te kap­pen bomen wor­den vol­gens de voor­schrif­ten in de ver­gun­ning gecompenseerd.

Oegst­geest

Voor de bomen die gekapt moe­ten wor­den in Oegst­geest is de Wet Natuur­be­scher­ming (voor­ma­li­ge Bos­wet) van toe­pas­sing. Vol­gens deze wet hoeft er geen ver­gun­ning aan­ge­vraagd te wor­den bij de gemeen­te. De aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5 doet hier­voor een mel­ding bij het bevoegd gezag, en maakt een compensatieplan.

Ove­ri­ge vergunningen

De aan­ne­mer van de Rijn­land­Rou­te van het eer­ste pro­ject­on­der­deel, Comol5, ver­zorgt van­af medio 2017 de ove­ri­ge beno­dig­de ver­gun­ning­aan­vra­gen of mel­din­gen. Hier­voor wor­den in over­leg met de gemeen­ten of ande­re bevoegd geza­gen de gel­den­de pro­ce­du­res gevolgd. Voor infor­ma­tie over ver­gun­nin­gen ver­wij­zen wij naar de gemeen­te­lij­ke websites.