Minis­ter Schultz van Hae­gen en gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len geven het start­sein voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te. Inter­na­ti­o­na­le bouw­com­bi­na­tie Comol5 legt het eer­ste deel aan. Tij­dens de bouw is er veel aan­dacht voor de omgeving.

Na bij­na 70 jaar van plan­nen maken, voor­be­rei­ding en besluit­vor­ming gaven minis­ter Mela­nie Schultz van Hae­gen en gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len dins­dag 14 maart 2017 in Was­se­naar het offi­ci­ë­le start­sein voor de rea­li­sa­tie van de Rijn­land­rou­te, de nieu­we weg van Kat­wijk, via de A44 naar de A4 bij Lei­den. Het eer­ste deel van het groot­ste infra­struc­tuur­pro­ject van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, de aan­leg van de N434 tus­sen de A4 en de A44, wordt uit­ge­voerd door bouw­com­bi­na­tie Comol5.

Met de rea­li­sa­tie van de Rijn­land­Rou­te wordt een belang­rijk knel­punt opge­lost en ver­be­tert de door­stro­ming op zowel het hoofd­we­gen­net als het onder­lig­gen­de wegennet.

Minis­ter Schultz van Hae­gen onder­streept de nood­zaak. De Rijn­land­Rou­te lost niet alleen hui­di­ge knel­pun­ten op, maar zorgt er ook voor dat de regio klaar is voor de toe­komst. Geplan­de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen zul­len de mobi­li­teits­be­hoef­te ver­gro­ten. De Rijn­land­Rou­te is het ant­woord. Daar­om finan­ciert het Rijk een groot deel van de RijnlandRoute.

Gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len: “Alleen door samen te wer­ken kun­nen we de best bereik­ba­re pro­vin­cie van Neder­land wor­den. De Rijn­land­Rou­te is mis­schien wel hét voor­beeld van goe­de samen­wer­king. Ik ben er trots op dat het Rijk, de Pro­vin­cie Zuid-Hol­land en betrok­ken gemeen­ten er samen in zijn geslaagd om deze belang­rij­ke ont­bre­ken­de scha­kel in het wegen­net­werk nu daad­wer­ke­lijk te rea­li­se­ren. De schop kan de grond in!”

Tus­sen A4 en A44 een tun­nel van 2,5 kilometer

Het pro­ject is opge­knipt in 3 onder­de­len. Het eer­ste onder­deel is de aan­leg van de nieu­we N434 en de aan­pas­sing van de A44 en A4. Er is veel aan­dacht besteed aan een goe­de inpas­sing in het land­schap. Van dit te rea­li­se­ren weg­deel van ruim 4 kilo­me­ter is een groot deel nau­we­lijks of niet te zien: Zo’n 2,5 kilo­me­ter komt bij Voor­scho­ten in een (geboor­de) tun­nel te lig­gen en ter hoog­te van de wijk Ste­vens­hof in Lei­den wordt de weg over een leng­te van onge­veer een kilo­me­ter ver­diept aangelegd.

Erva­ren wegen- en tunnelbouwer

Comol5 is een aan­ne­mers­com­bi­na­tie van Neder­land­se bedrij­ven, een Frans en een Bel­gisch bedrijf. De com­bi­na­tie heeft veel erva­ring in de aan­leg van wegen en boren van tun­nels in het bij­zon­der. Zo waren zij betrok­ken bij de bouw van de Coen­tun­nel, de spoor­tun­nel Delft en de duplex­tun­nel (geboor­de dub­bel­deks­tun­nel) in A86 bij Parijs. Comol5 rea­li­seert het pro­ject op basis van een DBM-con­tract (Design, Build & Main­tain), waar­bij de opdracht­ne­mer het ont­werp opstelt, de infra­struc­tuur aan­legt en na open­stel­ling nog 15 jaar het onder­houd op zich neemt.

Aan­dacht voor omge­ving tij­dens bouw

Bij de selec­tie van de aan­ne­mer speel­den risi­co­be­heer­sing, duur­zaam­heid en beper­king van omge­vings­hin­der en ver­keers­hin­der een belang­rij­ke rol. Comol5 heeft zich op die thema’s dui­de­lijk onder­schei­den. Robert de Haas, pro­ject­di­rec­teur Comol5: “Comol5 kijkt er naar uit een deel van de Rijn­land­Rou­te te bou­wen. We zijn er trots op dat we dit pro­ject gegund heb­ben gekre­gen. Het is een inte­res­sant pro­ject, waar­in veel dis­ci­pli­nes samen­ko­men en waar we ons maxi­maal moe­ten inzet­ten voor een goe­de inpas­sing. We zijn inmid­dels gestart met de het voor­be­rei­den­de werk, zoals het aan­vra­gen van de nodi­ge ver­gun­nin­gen en het ken­nis maken met de omgeving.”

Nog voor de zomer orga­ni­seert Comol5 enke­le infor­ma­tie­avon­den voor omwo­nen­den om hen te infor­me­ren over de pro­jectaan­pak. Over­last is bij bouw­werk­zaam­he­den niet te voor­ko­men, maar de aan­ne­mers­com­bi­na­tie pro­beert de over­last wel zoveel moge­lijk beperken.

Plan­ning

Momen­teel wor­den voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd, waar­on­der arche­o­lo­gisch onder­zoek en ver­plaat­sen van kabels en lei­din­gen. Comol5 werkt de komen­de maan­den de detail­plan­ning uit, in het najaar wor­den de werk­ter­rei­nen inge­richt en star­ten de eer­ste werk­zaam­he­den. In de zomer van 2019 wordt gestart met de het boren van de tun­nel. Naar ver­wach­ting wordt de Rijn­land­Rou­te eind 2022 opgeleverd.