Tus­sen medio maart en begin april bren­gen wij de beton­nen bar­ri­er aan in de gehe­le oos­te­lij­ke tun­nel­toe­rit (A4-zij­de) en het res­tant in de wes­te­lij­ke tun­nel­toe­rit (A44-zij­de). Over­dag wordt de bar­ri­er gestort, en in de avond moe­ten we de bar­ri­er inza­gen. Dit kan hoor­baar zijn in de direc­te omgeving.

De werk­zaam­he­den

Het gaat om het aan­bren­gen van de beton­nen bar­ri­er, die tus­sen de wand van de tun­nel­toe­rit en de rij­baan komt te staan. Het aan­bren­gen van de bar­ri­er gebeurt met een zoge­he­ten paver, een machi­ne waar­mee de beton­ver­har­ding ter plaat­se in de juis­te vorm wordt aan­ge­legd. Na enke­le uren moet de gemaak­te bar­ri­er wor­den inge­zaagd, zodat de wer­king van het beton kan wor­den opge­van­gen. We kun­nen met het inza­gen niet wach­ten tot de vol­gen­de dag, omdat het beton dan teveel is uit­ge­hard. Het tijd­stip dat het inza­gen kan star­ten, hangt af van de weers­om­stan­dig­he­den zoals tem­pe­ra­tuur, lucht­voch­tig­heid en wind. Het inza­gen van de bar­ri­er kan hoor­baar zijn in de direc­te omgeving.

Plan­ning oos­te­lij­ke tunneltoerit

In de oos­te­lij­ke tun­nel­toe­rit (A4-zij­de) moet over de gehe­le leng­te de bar­ri­er aan weers­zij­den nog wor­den aan­ge­bracht. Deze werk­zaam­he­den staan gepland voor de peri­o­de van vrij­dag 18 maart t/​m vrij­dag 25 maart.

Plan­ning ver­diep­te lig­ging /​ wes­te­lij­ke tun­nel­toe­rit (A44-zij­de)

In de ver­diep­te ligging/​westelijke tun­nel­toe­rit is het groot­ste deel van de bar­ri­er vorig voorjaar/​zomer al gemaakt. Deze maand ron­den we deze klus af. De werk­zaam­he­den staan gepland van­af medio maart tot en met begin april.

Het gaat om de vol­gen­de locaties:
  • Een stuk­je van 200 meter nabij knoop­punt Omme­dijk, waar­bij 1 avond moet wor­den door gewerkt
  • Het res­te­ren­de deel bevindt zich bij de inrit van de tun­nel (thv de Ger­da Brau­tigam­sin­gel). Hier neemt het werk cir­ca 4 avon­den in beslag.