We bou­wen in Val­ken­burg een nieu­we Toren­vliet­brug naast de hui­di­ge brug zodat we straks voor iede­re rij­rich­ting 2 rij­stro­ken kun­nen rea­li­se­ren. Op 28 okto­ber 2021 leg­den we de eer­ste lig­gers van de nieu­we brug en 4 maan­den later, op 26 febru­a­ri 2022, de laat­ste liggers. 

Een totaal van 88 lig­gers, ver­deeld over 8 vel­den. De lig­gers wegen tus­sen de 38 en 56 ton per stuk, zijn onge­veer ander­hal­ve meter breed en vari­ë­ren in leng­te van 17 meter tot 27 meter.

Bekijk de time­laps­beel­den van het plaat­sen van de liggers.