Vrij­dag 8 okto­ber in de avond/​nacht voe­ren we sloop­werk­zaam­he­den uit langs de A4 bij de afrit Zoeterwoude/​Leiden (7). Het werk bestaat uit het slo­pen van een poer en de fun­de­rings­pa­len, die tot 2,5 meter onder maai­veld moe­ten wor­den afge­bro­ken. Dit kan hoor­baar zijn in de direc­te omge­ving. De werk­zaam­he­den star­ten op vrij­dag 8 okto­ber van­af 21:00 uur tot uiter­lijk 07.00 uur de vol­gen­de och­tend. Hier­bij pro­be­ren we de meest hin­der­lij­ke werk­zaam­he­den zo vroeg moge­lijk uit­ge­voerd te hebben.

Omdat de werk­zaam­he­den dicht langs de A4 wor­den uit­ge­voerd, is er een afslui­ting van de rij­baan nodig. Dit is over­dag niet toe­ge­staan, daar­om wor­den de werk­zaam­he­den in de avond/​nacht uit­ge­voerd. Het gaat om de rij­baan rich­ting Amster­dam, waar 2 rij­stro­ken wor­den afge­slo­ten. Het ver­keer wordt over de paral­lel­baan geleid. Rich­ting Den Haag is er 1 rij­strook afgesloten.