Van­af maan­dag 4 maart gaat de fiets­tun­nel Hof­weg (onder de A4) tot en met het najaar dicht. In deze peri­o­de werkt Comol5 aan het ver­len­gen van de fiets­tun­nel en ver­wij­dert Gas­unie een oude gas­lei­ding. Deze werk­zaam­he­den zijn nodig omdat hier de rij­ba­nen van de A4 in de toe­kom­sti­ge situ­a­tie iets opge­scho­ven moe­ten wor­den om ruim­te maken voor het nieu­we knoop­punt Hof­vliet (waar­mee de N434 straks wordt aan­ge­slo­ten op de A4).

Omlei­dings­rou­te

Omlei­dings­rou­te is via de Vrouwenweg/​N206 of, afhan­ke­lijk van waar men van­daan komt of naar toe moet, het via­duct over de A4 bij de Knip­laan. Let op, omdat tus­sen 4 febru­a­ri en 27 maart ook de Vliet­weg is afge­slo­ten voor door­gaand (fiets)verkeer, moe­ten fiet­sers uit Zoe­ter­wou­de van­af de Vrou­wen­weg hun weg ver­vol­gen via de N206 en de N447 rich­ting Voor­scho­ten (en vice versa).

In 2020 zal de fiets­tun­nel nog­maals 6 maan­den wor­den afge­slo­ten voor de bouw van het twee­de deel van de fietstunnel.


4 t/​m 27 maart: Situ­a­tie afslui­ting fiets­tun­nel A4 en afslui­ting Vlietweg