De komen­de week voe­ren we werk­zaam­he­den uit aan de Hof­vliet­weg (nabij de A4 rich­ting Vliet­land) en tref­fen we voor­be­rei­din­gen voor de inge­bruik­na­me van de nieu­we bouw­weg met een direc­te aan­slui­ting op de A4. De werk­zaam­he­den heb­ben geen invloed op het ver­keer op de Hof­vliet­weg, waar nodig wor­den bij de aan­slui­tin­gen ver­keers­re­ge­laars inge­zet. Ook kan het zijn dat er in deze peri­o­de mate­ri­eel op de Hof­vliet­weg kan staan.

Her­stel­len Hofvlietweg

Op vrij­dag 1 en zater­dag 2 maart her­stel­len we de Hof­vliet­weg op het deel onder de tij­de­lij­ke brug. De Hof­vliet­weg is daar dus­da­nig bescha­digd dat hier nieuw asfalt wordt aan­ge­legd. Hier­voor is het nood­za­ke­lijk het ver­keer van en naar Vliet­land tij­dens die twee dagen over de bouw­weg te laten rij­den. Het ver­keer maakt hier­bij ook gebruik van de brug over de Hof­vliet­weg heen. Om dit goed te rege­len is het nood­za­ke­lijk voor die twee dagen een ver­keers­licht te plaat­sen. Daar­naast wordt op woens­dag 6 en don­der­dag 7 maart de klin­ker­strook opge­knapt aan het begin van de Hof­vliet­weg, die is aan­ge­legd na de werk­zaam­he­den van Gas­unie. Tij­dens deze her­stel­werk­zaam­he­den wordt op twee delen een rij­baan afge­zet. Het ver­keer pas­seert om en om langs de werk­zaam­he­den, hier­voor wor­den ver­keers­re­ge­laars ingezet.

Inge­bruik­na­me spe­ci­a­le toe- en afrit bouwverkeer

Van­af 4 maart is de nieu­we lig­ging van de Hof­vliet­weg klaar voor het regu­lie­re ver­keer, waar­na we de bouw­weg in gebruik kun­nen nemen. De bouw­weg heeft een eigen toe- en afrit op de A4, zodat het bouw­ver­keer direct van­af de A4 de bouw­plaats kan berei­ken en omge­keerd. Dit scheelt dus veel bouw­ver­keer op de Hof­vliet­weg. Bouw­ver­keer dat van­we­ge leng­te en/​of afme­ting niet van de brug­con­struc­tie van de bouw­weg gebruik kan maken, zal nog wel de rou­te over de Hof­vliet­weg gebrui­ken. De toe- en afrit op de A4 is uit­slui­tend voor werk­ver­keer, voor gewoon ver­keer is het niet toe­ge­staan hier­van gebruik te maken.