De zon schijnt: een cadeau­tje voor onze collega’s op de bouw­plaats! Én een mooie gele­gen­heid voor een fotor­on­de langs onze werk­zaam­he­den aan de Rijn­land­Rou­te. Bekijk de nieuw­ste bouwupdate.

Foto­gra­fie: Han­nah Anthonysz

De eer­ste pij­ler die de toe­kom­sti­ge fly-overs van knoop­punt Hof­vliet onder­steunt is ‘ont­kist’. Staps­ge­wijs rea­li­seert het uit­voe­rings­team in totaal 13 pij­lers. Nadat de fun­de­ring in de grond is gemaakt, wordt door mid­del van een ron­de, sta­len koof een bekis­ting gemaakt, waar­in beton wordt gestort. Als het beton is uit­ge­hard, kan ook de bekis­ting weer wor­den verwijderd.

Bij de start­schacht van de tun­nel­boor­ma­chi­ne wer­ken teams van ijzer­vlech­ters aan de vloer van de tun­nel­toe­rit. In fases wordt de defi­ni­tie­ve beton­nen vloer hier over­heen gestort en ont­staat er een ega­le, glad­de toe­rit, waar van­af april de boor­ma­chi­ne kan wor­den opgebouwd.

Die rode sta­len ele­men­ten; het zijn geen tun­nel­seg­men­ten, maar de bekis­ting voor ‘de bell’ die in de start­schacht wordt gemaakt. Om er zeker van te zijn dat we bij de start van het boor­pro­ces geen grond­wa­ter­lek­ka­ges krij­gen, pas­sen we een bell toe. Dat is een water­dich­te beton­nen con­struc­tie tegen de diep­wand aan in de start­schacht, die net iets gro­ter is dan de boor­ma­chi­ne zelf. Hier­in bren­gen we met de boor­ma­chi­ne de eer­ste tun­nel­rin­gen aan, als­of we al in de grond aan het boren zijn. Pas als die rin­gen goed op hun plek zit­ten en zijn ‘afge­grout’ is de bell water­dicht en kan de boor­ma­chi­ne door de fron­ta­le diep­wand boren en begin­nen aan de reis naar de ontvangstschacht.

Aan de ande­re zij­de bij de ont­vangst­schacht en de ver­diep­te lig­ging is de eer­ste 25 meter beton­nen wand ‘uit de kist’ geko­men. Ook hier maken ijzer­vlech­ters het werk klaar voor de stort van de ove­ri­ge beton­nen wan­den. We heb­ben nog even te gaan. In totaal vor­men 140 wan­den samen een beton­gor­dijn vol­gens een ver­ti­caal lat­ten­pa­troon. Dit patroon mas­keert stort­na­den en vervuiling.

Iets ver­der­op bij Aqua­duct Veen­wa­te­ring maken dui­kers de bodem van de bouw­kuip gereed voor de stort van onder­wa­ter­be­ton die eind maart plaatsvindt.
Bij de Brug Oude Rijn zijn alle lig­gers op hun plek gehe­sen. Ook de voor­be­las­ting en puin­ver­har­ding voor de toe­kom­sti­ge toe­rit naar de A44 is aangebracht.

De situ­a­tie voor gebrui­kers van het Trans­fe­ri­um ver­an­dert van­af 17 maart a.s. Het hui­di­ge Trans­fe­ri­um wordt dan opge­he­ven en een nieuw P+R ter­rein opent iets ver­der­op aan de Oude Rhijn­hof­weg. McDonald’s is eind vorig jaar ver­huisd en de wit­te loop­brug zal in de nacht van 30 op 31 maart ook wor­den verwijderd.