Op dit moment wordt gewerkt aan de aan­leg van een pers­lei­ding, om straks de grond af te voe­ren die vrij­komt bij het boren van de tun­nel onder Voor­scho­ten door. De grond krijgt dicht­bij de start­schacht een nieu­we bestem­ming, voor het sta­bie­ler en min­der steil maken van de oevers van de Mees­lou­werplas. Dat is een pro­ject dat in opdracht van de pro­vin­cie wordt uit­ge­voerd door BAM Infra.

Werk­zaam­he­den aan­leg pers­lei­ding en proefdraaien

De pers­lei­ding komt te lig­gen tus­sen het bouw­ter­rein (bij het toe­kom­sti­ge knoop­punt Hof­vliet A4) en de Mees­lou­werplas bij Vliet­land. De aan­leg duurt naar ver­wach­ting tot begin mei, daar­na wordt er ca. 4 weken proef gedraaid. De lei­din­gen wor­den in de berm aan­ge­legd en leve­ren geen hin­der op voor fiet­sers, voet­gan­gers en auto­ver­keer. Op twee plek­ken wordt de lei­ding onder een fiets­pad en onder de weg gelegd. Hier­voor wordt de weg tij­de­lijk open­ge­bro­ken (naar ver­wach­ting 2 dagen) en wordt het (fiets)verkeer om en om langs de werk­zaam­he­den geleid. Er wor­den dan ver­keers­re­ge­laars ingezet.

Inge­bruik­na­me pers­lei­ding van­af juli

Pas bij het boren van de tun­nel wordt de pers­lei­ding echt in gebruik geno­men, dat is naar ver­wach­ting van­af begin juli. Het afvoe­ren en ver­wer­ken van de grond gebeurt zoveel moge­lijk op werk­da­gen en tij­dens regu­lie­re werk­tij­den. Tij­dens de piek in het tun­nel­bo­ren wordt  ’s nachts en in het week­end door­ge­werkt. Er zijn dan diver­se machi­nes aan het werk, zoals de sho­vel die grond in de grond­pers aan­brengt, de water­aan­zui­ger die water naar de grond­schei­dings­in­stal­la­tie brengt en het werk­schip dat de grond in de Mees­lou­werplas stort. Het boren van de eer­ste tun­nel­buis staat gepland voor de peri­o­de juni 2019 – eind 2019; het boren van de twee­de tun­nel­buis van begin 2020 tot zomer 2020.