Bin­nen­kort start de mon­ta­ge van de tun­nel­boor­ma­chi­ne op het bouw­ter­rein bij de start­schacht (nabij Vlietland/​A4). De tun­nel­boor­ma­chi­ne is met een leng­te van ruim 100 meter te ver­ge­lij­ken met een rij­den­de fabriek. De tun­nel­boor­ma­chi­ne bestaat uit een boor­schild met voor­op het graaf­wiel dat de grond weg­schrapt, en daar­ach­ter de volg­wa­gens met alle beno­dig­de mate­ri­eel voor het bou­wen van de tun­nel. De ver­schil­len­de onder­de­len wor­den per schip, vracht­wa­gens en diep­la­ders via de bouw­weg A4 naar de bouw­plaats bij A4/​Vlietland getrans­por­teerd. Op de bouw­lo­ca­tie wordt de tun­nel­boor­ma­chi­ne ver­vol­gens in elkaar gezet en in delen in de start­schacht gehesen.


Door­sne­de tun­nel­boor­ma­chi­ne – klik om te vergroten

Plan­ning en werkzaamheden

Van­af vrij­dag 12 april wordt gestart met de mon­ta­ge van het graaf­wiel en het staart­schild (het ach­ter­ste deel van het boor­schild). Van­we­ge de dia­me­ter van 11 meter wor­den deze onder­de­len niet in z’n geheel ver­voerd. Op de bouw­lo­ca­tie wor­den de onder­de­len aan elkaar gelast. Eind april/​begin mei wor­den de ove­ri­ge onder­de­len van het boor­schild op de bouw­plaats afge­le­verd. De volg­wa­gens wor­den ver­spreid gele­verd tus­sen medio april en medio mei. Naar ver­wach­ting zijn de mees­te mon­ta­ge­werk­zaam­he­den eind mei gereed. In de maand juni wor­den er diver­se afbouw- en test­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd en van­af begin juli staat de start van het boren gepland. Net als bij het boor­pro­ces zelf, wordt er voor de mon­ta­ge­werk­zaam­he­den in prin­ci­pe 7 dagen per week door­ge­werkt en vin­den er ook ’s avonds en ’s nachts werk­zaam­he­den plaats.

Wat merkt de omge­ving van de werkzaamheden?

De werk­zaam­he­den voor de mon­ta­ge bestaan voor­na­me­lijk uit las­sen, slij­pen, vast­bou­ten en hij­sen. Met name het las­sen en slij­pen kan in de omge­ving hoor­baar zijn. Ook zul­len er machi­nes zoals hijs­kra­nen aan het werk zijn en wordt de bouw­plaats ver­licht. We pro­be­ren de meest over­last­ge­ven­de werk­zaam­he­den (zoals het slij­pen) zoveel moge­lijk over­dag uit te voe­ren. Ver­der plaat­sen we een afschei­ding waar­ach­ter gewerkt wordt in de vorm van een con­tai­ner­wand. Op deze manier pro­be­ren we de over­last van licht en geluid zoveel moge­lijk te beperken.

Door­kijk werk­zaam­he­den boorproces

Van­af begin juli dit jaar staat de start van het boren van de eer­ste tun­nel­buis gepland. Naar ver­wach­ting duurt het boren van de eer­ste tun­nel­buis zo’n 6 maan­den. Er wordt 7 dagen per week 24 uur per dag door­ge­werkt. Tij­dens het boren van de tun­nel wor­den er beton­nen seg­men­ten aan­ge­voerd via de tun­nel­toe­rit, die samen de wand van de tun­nel vormen.