In ver­band met asfalt­werk­zaam­he­den aan het weg­dek tus­sen aan­slui­ting Lei­den-West (A44/​N206) en de Toren­vliet­brug, is de N206 ir. G. Tjal­ma­weg rich­ting Kat­wijk in de avond en nacht van maan­dag 13 tot en met vrij­dag 17 maart (van 20.00 uur tot 06.00 uur) afge­slo­ten op het deel tus­sen de Wil­lem Eint­ho­ven­straat en de Voor­scho­ter­weg. De Tjal­ma­weg van­uit Kat­wijk rich­ting Lei­den is niet afge­slo­ten. De Wil­lem Eint­ho­ven­straat blijft bereik­baar vanuit/​naar Lei­den en de Voor­scho­ter­weg blijft open vanuit/​naar Kat­wijk. Ook de aan­slui­ting Lei­den-West (toe-/af­rit­ten A44) blijft toe­gan­ke­lijk. Ver­keer wordt omge­leid via borden.
..

Locatie afsluiting

..

De werk­zaam­he­den en hinder

Aan­ne­mer Comol5 brengt deze avon­den en nach­ten tus­sen de Wil­lem Eint­ho­ven­straat en de Voor­scho­ter­weg de onder­laag en tus­sen­laag aan voor het nieu­we asfalt vlak voor de Toren­vliet­brug. Hier­voor moet er ook asfalt wor­den gefreesd, deze werk­zaam­he­den kun­nen hoor­baar zijn in de direc­te omge­ving. Indien de werk­zaam­he­den niet (vol­le­dig) kun­nen wor­den uit­ge­voerd, dan schuift het werk op naar de week erna van maan­dag 20 t/​m don­der­dag 23 maart. Daar­over zul­len wij dan communiceren.

Omlei­din­gen automobilisten

Er gel­den diver­se omlei­din­gen, deze zijn met bor­den aangegeven:

  • Het ver­keer van­uit Den Haag wordt via Was­se­naar (N441/​Wassenaarseweg) rich­ting Kat­wijk geleid.
  • Ver­keer van­af de A44 rijdt via afrit 7 (Oegst­geest) rich­ting Valkenburg.
  • Ver­keer van­af de A44 rich­ting Kat­wijk rijdt via afrit 6 (Noord­wijk).
OV ver­voer en fietsers

De bus kan de werk­zaam­he­den niet pas­se­ren. Kijk voor de meest actu­e­le reis­in­for­ma­tie op www.arriva.nl.

Fiet­sers kun­nen de werk­zaam­he­den niet pas­se­ren. Zij wor­den tij­dens de werk­zaam­he­den omge­leid via de Rhijn­hof­weg en de Duy­fra­klaan. De omlei­ding voor fiet­sers staat met bor­den aangegeven.