Van­daag, op woens­dag 8 maart, is het inter­na­ti­o­na­le dag van de vrouw. Een mooie gele­gen­heid om de vrou­we­lij­ke collega’s in het team eens in het zon­ne­tje te zet­ten. Bij de Rijn­land­Rou­te wer­ken vrou­wen in diver­se func­ties, bij de opdracht­ge­ver (pro­vin­cie Zuid-Hol­land) en bij de aan­ne­mers (Bos­ka­lis Neder­land en Comol5). Zij wer­ken bij­voor­beeld als amb­te­lijk opdracht­ge­ver, pro­ject­lei­der, com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seur, finan­ci­eel advi­seur, assis­tent con­tract­ma­na­ger, omge­vings­ma­na­ger, jurist, pro­ject­on­der­steu­ner, rond­lei­der van bezoe­kers en natuur­lijk als mede­wer­ker op de bouw­plaats zelf.

Ben je je aan het ori­ën­te­ren op een oplei­ding of baan en vraag je je af of wer­ken in de bouw iets voor jou is? Neem dan con­tact op met het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te. We kun­nen je dan in con­tact bren­gen met een “bouw­vrouw” die jou meer kan ver­tel­len over haar werk­zaam­he­den. Of breng eens een bezoek­je aan het infor­ma­tie­cen­trum en kom meer te weten over het pro­ject RijnlandRoute.

Bou­wend Neder­land zet zich ook in om vrou­wen te inte­res­se­ren voor een car­ri­è­re in de bouw: https://www.bouwendnederland.nl/bouwvrouwen