In de komen­de weken boort Gaia het laat­ste deel van de tun­nel, tus­sen de spoor­lijn en de ont­vangst­schacht (in de Ste­vens­hof in Lei­den, ter hoog­te van de Ger­da Brau­tigam­sin­gel). Van­af eind deze maand ver­wach­ten wij dat de tun­nel­boor­ma­chi­ne arri­veert in de ont­vangst­schacht. Na de aan­komst wordt het voor­ste deel van de tun­nel­boor­ma­chi­ne gede­mon­teerd en uit de ont­vangst­schacht gehe­sen, en terug ver­voerd naar de start­schacht nabij de A4. Hoe gaat dat pre­cies in z’n werk?

Boor­schild terug over de weg, volg­wa­gens terug door de tunnel

Vlak voor de aan­komst zet­ten wij de bouw­kuip van de ont­vangst­schacht vol met water, om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand heen boort. De tun­nel­boor­ma­chi­ne komt dus onder water aan. Wan­neer het boor­schild vol­le­dig in de bouw­kuip staat, alle beton­nen tun­nel­rin­gen zijn gebouwd en de tun­nel water­dicht is kan het water uit de bouw­kuip wor­den weggepompt.

De tun­nel­boor­ma­chi­ne is met een leng­te van ruim 100 meter te ver­ge­lij­ken met een rij­den­de fabriek. De machi­ne bestaat uit een boor­schild met voor­op het graaf­wiel dat de grond weg­schraapt. Bin­nen­in het boor­schild zit­ten onder meer de moto­ren en de erec­tor (een robot­arm die de beton­nen tun­nel­seg­men­ten plaatst). Ach­ter het boor­schild zit­ten 4 volg­wa­gens met al het beno­dig­de mate­ri­eel voor het bou­wen van de tun­nel. Alleen het boor­schild komt aan in de ont­vangst­schacht. De volg­wa­gens wor­den ach­ter­uit door de tun­nel terug gere­den naar de startschacht.

Werk­zaam­he­den demon­ta­ge en trans­port boorschild

Om het graaf­wiel en het boor­schild uit de bouw­kuip te hij­sen en over de weg te kun­nen ver­voe­ren, wor­den deze onder­de­len gede­mon­teerd. Hier­voor wor­den las- en slijp­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd, waar­van we het groot­ste deel in de bouw­kuip zelf uit­voe­ren. Een klein deel gebeurt bovengronds/​op maai­veld. Ver­vol­gens wor­den de ver­schil­len­de onder­de­len uit de bouw­kuip gehe­sen en getrans­por­teerd over de bouw­weg naar de A44. Na aan­komst van de boor zijn we onge­veer een maand aan het werk.

Wat merkt de omge­ving van de demon­ta­ge- en transportwerkzaamheden?

Net als bij het boor­pro­ces zelf, wordt er voor de demon­ta­ge 24 uur per dag, 7 dagen per week door­ge­werkt. Met name de slijp­werk­zaam­he­den kun­nen hoor­baar zijn in de omge­ving. Ook zul­len er machi­nes zoals hijs­kra­nen aan het werk zijn en wordt de bouw­plaats ver­licht. We pro­be­ren de meest over­last­ge­ven­de werk­zaam­he­den (zoals het slij­pen) waar moge­lijk over­dag uit te voeren.

Ver­der plaat­sen we een afschei­ding waar­ach­ter gewerkt wordt in de vorm van een con­tai­ner­wand, die bestaat uit 2 lagen op elkaar gesta­pel­de con­tai­ners. Op deze manier pro­be­ren we de over­last van licht en geluid zoveel moge­lijk te beper­ken. De ver­schil­len­de onder­de­len van het boor­schild wor­den over de weg terug ver­voerd naar de start­schacht bij de A4. Omdat deze ‘bij­zon­de­re trans­por­ten’ van­we­ge hun afme­ting niet over­dag mogen rij­den, bete­kent dit dat we ook ´s avonds en ´s nachts de trans­por­ten uit­voe­ren van­af de bouwweg.

Door­kijk werk­zaam­he­den boorproces

Nadat de onder­de­len terug zijn ver­voerd naar de start­schacht aan de A4 zij­de, wordt het boor­schild gemon­teerd en gekop­peld aan de volg­wa­gens. We ver­wach­ten dat het boren van de twee­de tun­nel­buis in april kan star­ten en cir­ca een half jaar in beslag neemt.