De onder­zoeks­bu­reaus zijn druk bezig met het onder­zoe­ken van de moge­lij­ke zui­de­lij­ke vari­an­ten van een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 (ir. G. Tjal­ma­weg). Alle aspec­ten, zoals aan­ge­ge­ven in de ver­ge­lij­kings­ta­bel (Tra­de off Matrix, TOM), wor­den daar­in zoveel als moge­lijk fei­te­lijk onder­zocht en weergegeven.

Beoor­de­lings­ka­der GS

Ter voor­be­rei­ding op een besluit heb­ben Gede­pu­teer­de Sta­ten (GS) dins­dag 7 janu­a­ri 2020 de kaders voor het beoor­de­len van de onder­zoeks­re­sul­ta­ten bespro­ken. Het beoor­de­lings­ka­der is een ver­volg op de eer­de­re rand­voor­waar­den die door GS zijn aan­ge­ge­ven en moet lei­den tot een spoe­dig besluit als het onder­zoek klaar is. Dit is nodig om de ver­tra­gings­kos­ten te beper­ken, omdat de aan­ne­mer al is gecon­trac­teerd en is begon­nen met de voor­be­rei­ding van de werk­zaam­he­den voor de defi­ni­tie­ve situatie.

Als een zuid­va­ri­ant bin­nen het kader past, is GS bereid in te stem­men met een zuid­va­ri­ant. Zo niet, dan besluit GS met een tij­de­lij­ke noor­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 door te gaan. Als de gemeen­te Kat­wijk tot een ande­re vari­an­ten­keu­ze komt, dan is de pro­vin­cie Zuid-Hol­land bereid die keu­ze te vol­gen. De voor­waar­de is wel dat deze vari­ant haal­baar is en de gemeen­te Kat­wijk alle daar­mee samen­han­gen­de meer­kos­ten voor haar reke­ning neemt. Voor­dat het onder­zoek klaar is wor­den de betrok­ken bestuur­lij­ke par­tij­en, waar­on­der gemeen­te Kat­wijk, geïn­for­meerd over de voor­lo­pi­ge uit­kom­sten van het onderzoek.

Ver­volg­pro­ces

Uiter­lijk 31 janu­a­ri 2020 wordt het onder­zoek naar de zui­de­lij­ke vari­an­ten van de N206 inhou­de­lijk afge­rond. Hier­na vindt zo spoe­dig moge­lijk besluit­vor­ming plaats door GS.

Op de hoog­te blij­ven over de voort­gang van het onderzoek?

Alle infor­ma­tie over het onder­zoek, de voort­gang en con­tact­mo­men­ten met de omge­ving is te vin­den op www.rijnlandroute.nl. Je kunt je ook abon­ne­ren op nieuws­al­erts over de Rijn­land­Rou­te. Het pro­ject kan ook gevolgd wor­den op Facebook, Twit­ter en Inst­agram.