Langs de ver­diep­te lig­ging van de N434 rui­men we op dit moment de bouw­ter­rei­nen zoveel moge­lijk op. De bouw­keet, die de afge­lo­pen jaren door onze buren ook wel de ‘wit­te vil­la’ werd genoemd, is inmid­dels ver­wij­derd en de komen­de weken ver­wij­de­ren we ook de bouw­brug over de Veen­wa­te­ring. Hier­voor moe­ten ook enke­le dam­wan­den wor­den getrok­ken en bren­gen we nog een aan­tal defi­ni­tie­ve dam­wan­den aan op de plek van de bouwbrug.

Het uit­tril­len van de dam­wan­den, het ver­wij­de­ren van de bouw­brug en het intril­len van de defi­ni­tie­ve dam­wan­den gebeurt in stap­pen. Dit werk vindt plaats in de peri­o­de van 25 april tot en met 27 mei, ech­ter niet elke dag zul­len er dam­wan­den moe­ten wor­den getrild. We gaan uit van ca. 10 tot 12 werk­da­gen, ver­spreid over de gehe­le peri­o­de. De werk­zaam­he­den voor de dam­wan­den zijn zoals bekend hoor­baar in de direc­te omge­ving. Deze werk­zaam­he­den wor­den in prin­ci­pe op door­de­week­se dagen tus­sen 08.00 en 17.00 uur uit­ge­voerd. De direc­te omge­ving heeft deze infor­ma­tie ook in de brie­ven­bus ontvangen.