Het ver­keer op de A44 merkt er wei­nig van, maar ook vlak­bij afrit 8 rich­ting Den Haag werkt Comol5 aan de ver­van­ging van het via­duct bij de Robert Boy­le­weg. In vier fasen wordt het via­duct geheel gesloopt en opnieuw opge­bouwd. Van­daag is gestart met de sloop van het weg­dek aan het meest wes­te­lij­ke deel van het via­duct vlak­bij het Hil­ton Hotel. Eer­der werd hier­voor afrit 8 op de A44 rich­ting Den Haag een stuk­je ver­legd om ruim­te te maken voor de gefa­seer­de ver­van­ging van het bestaan­de via­duct. Het beton­puin wordt her­ge­bruikt als fun­de­ring van de snel­we­gen. Tij­dens de sloop­werk­zaam­he­den is de onder­door­gang gestremd voor fiet­sers en de bus­ver­bin­ding van Arri­va. Zij vol­gen de omleidingsroute.

Slo­pen en bou­wen in fasen
In vier fasen wordt het oude via­duct in zijn geheel ver­van­gen door een nieu­we. Aller­eerst wordt het meest wes­te­lij­ke deel van het via­duct gesloopt aan de zij­de van Ave­ry en het Hil­ton Hotel. Ver­vol­gens slo­pen we het meest oos­te­lij­ke deel. De der­de fase bestaat uit de sloop en bouw van het via­duct onder de wes­te­lij­ke hoofd­rij­baan. Tij­dens de vier­de fase slo­pen we een deel en bou­wen we het via­duct onder de oos­te­lij­ke hoofdrijbaan.